Objavljeno: .
Ažurirano: 4. prosinca 2018.

minopolagač, ratni brod namijenjen za polaganje morskih mina. Prvi su takvi brodovi izgrađeni potkraj XIX. st., a mine su se spuštale u more kroz za to predviđene otvore na krmi broda. U I. svj. ratu, zbog važnosti i velikoga utroška mina u protupodmorničkoj borbi, znatno je narasla potreba za minopolagačima. Ipak, većinom su se brodovi za polaganje mina radili kao višenamjenski (npr. minopolagač-minolovac, desantni brod-minopolagač). Potkraj 1970-ih je u svim mornaricama postojao samo 41 namjenski izgrađen minopolagač, ali je velik broj brodova bio prilagođen za nošenje i polaganje mina. Preduvjeti za to su ravne i dugačke palube za smještaj mina i tračnica za polaganje, uz dobra navigacijska svojstva, držanje kursa te stabilnost broda. Polagati mine mogu i podmornice, kroz torpedne cijevi ili iz vanjskih spremnika.

Austrougarska ratna mornarica od kraja XIX. st. gradila je minopolagače i minolovce, od kojih su neki izgrađeni i u brodogradilištima na prostorima današnje Hrvatske. U Pomorskom arsenalu u Puli (→ Uljanik) izgrađeni su 1890−91. minopolagač Dromedar istisnine 175 t, a 1912−14. minopolagač Chamäleon istisnine 1100−1165 t. Austrougarska ratna mornarica počela je 1917. u → Brodogradilištu Kraljevica gradnju 14 minolovaca-minopolagača, istisnine 130 t, duljine 30 m, širine 8 m. Od tih su brodova do kraja I. svj. rata dovršena samo tri, koji su nakon rata završili u talijanskim rukama kao klasa Albona, a od preostalih započetih gradnji završeno je 1931. još pet brodova za potrebe ratne mornarice Kraljevine SHS kao klasa Marjan (Malinska, Marjan, Meljine, Mljet i Mosor). Tri su broda nastavila službu i nakon II. svj. rata u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici.

Osim toga, u međuratnome je razdoblju ratna mornarica Kraljevine SHS 1921. nabavila šest njemačkih minolovaca-minopolagača klase Minensuchboot 1916 (Jastreb, Kobac, Orao, Sokol, Galeb, Gavran) istisnine 630 t, duljine 59 m, širine 7,3 m. Jedan od tih brodova nastavio je službu u JRM-u.

Nekadašnji JRM je u skladu sa svjetskim trendovima za polaganje mina predvidio desantne brodove-minopolagače koji su bili opremljeni minskim tračnicama, a kakvi su se gradili u domaćim brodogradilištima. Tu praksu danas nastavlja i HRM. (→ desantni brod)


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

D. Petković: Ratna mornarica Austro-Ugarske Monarhije. Pula, 2004.

Z. Freivogel: Gradnja brodova i “opsežni popravci” za Carsku i kraljevsku ratnu mornaricu u Arsenalu u Puli. U: Stotinu i pedeset godina brodogradnje u Puli (zbornik radova), Pula, 2010., str. 39−56.

Iz arhive LZMK-a

M. Martinović: MINOPOLAGAČ. Pomorska enciklopedija, sv. 4., 1978., str. 703–705.

minopolagač
Minopolagač Chamäleon, izgrađen u Pomorskom arsenalu u Puli 1912–14., NH 87534, Naval History and Heritage Command

Ratni brod namijenjen za polaganje morskih mina.

Kategorije i područja