O projektu

Misija i ciljevi

Hrvatska tehnička baština, povijest i dosezi tehnike u Hrvatskoj razmjerno su slabo istraženi i obrađeni u literaturi. Možda je to jedan od razloga zašto tehnika u hrvatskoj kulturi i društvu ne zauzima odgovarajuće mjesto. Nakon višegodišnjih napora rijetkih pojedinaca i institucija, tek u posljednje vrijeme se u javnosti znatnije podiže svijest o nekim uporištima naše tehničke baštine. Međutim, i dalje postoje mnogobrojni segmenti hrvatske tehnike koji zaslužuju poštovanje, a o kojima se zna malo ili se ne zna nimalo.

Hrvatska tehnička enciklopedija (HTE) naziv je projekta kontinuiranog prikupljanja i usustavljivanja znanja o povijesti i današnjim dosezima tehnike u Hrvatskoj. Povezujući znalce i znanstvenike koji se bave istraživanjem te umrežujući fragmentirane spoznaje i raznovrsne izvore u cjelovitu sintezu, cilj mu je pridonijeti stvaranju spoznaje o bogatoj hrvatskoj nacionalnoj tehničkoj baštini. Nadamo se da će se pritom potaknuti sustavna istraživanja toga područja i razvoj povijesti tehnike kao znanstvene discipline, a time i pokrenuti promjene u percepciji tehnike u hrvatskoj kulturnoj svijesti.

Projekt se oslanja na vrijednosti tradicionalnog enciklopedičkog koncepta organizacije i diseminacije konsolidiranoga znanja, prilagođene digitalnomu dobu te suvremenomu kulturnom i znanstvenom kontekstu. Koristeći se prednostima novih medija i principa otvorene znanosti, intencija projekta je pružiti platformu za daljnja istraživanja toga područja, u kojima je nužan, enciklopedijama svojstven, interdisciplinaran, višeslojan i kompleksan pristup.

Koncepcija HTE

Enciklopedija je oblikovana kao usporedno mrežno (online) i tiskano izdanje, po čemu predstavlja prvijenac na ovim prostorima. Mrežno izdanje Portal hrvatske tehničke baštine, obogaćeno dodatnim sadržajima i prednostima novih informacijskih tehnologija, jest portal znanja i polazišna točka za istraživanje. Tiskano je izdanje usmjereno korisnicima naklonjenima tradicionalnom mediju te omogućuje trajnu pohranu ostvarenja ovoga projekta u fizičkom obliku, u knjižnicama i kućnim bibliotekama.

Mrežno izdanje Hrvatske tehničke enciklopedije – Portal hrvatske tehničke baštine

Za potrebe projekta razvijene su javno dostupne mrežne stranice HTE na kojima se objavljuje članak po članak, odmah kako bivaju dovršeni. Tako se razvoj projekta može kontinuirano pratiti u javnosti, koja se poziva na suradnju putem priloga, komentara, primjedaba. Procjenjuje se da će takav, otvoren pristup pridonijeti ažurnosti i točnosti podataka te bogatstvu sadržaja.

Za prerastanje enciklopedije u portal znanja zaslužni su i drugi sadržaji za koje se smatra da mogu pomoći u istraživanju hrvatske tehničke baštine. Među njima ističe se digitalizirana inačica Tehničke enciklopedije (1963‒97) LZ-a, kapitalnog djela hrvatske tehnike, kojega se posljednji svesci mogu nabaviti samo u antikvarijatima. Također, intencija je projekta ostvariti virtualno središte koje će povezivati digitalizirane dokumente i multimedijske sadržaje hrvatskih muzeja, arhiva, knjižnica i drugih institucija koje čuvaju građu o hrvatskoj tehničkoj baštini.

Uz najširu uporabu suvremenih informacijskih tehnologija za povezivanje i pronalaženje podataka iz područja digitalne humanistike, time se ostvaruje jedan od ciljeva projekta kao platforme za razvoj enciklopedijske koncepcije u duhu nadolazećega doba.

Hrvatska tehnička enciklopedija kao tiskano izdanje

Tiskano izdanje HTE obuhvaća četiri sveska, od kojih svaki obrađuje jednu zaokruženu tematsku cjelinu, koja odgovara širim područjima mrežnog izdanja. Svesci će se dovršavati i tiskati jedan za drugim, u pravilnim vremenskim razmacima prilagođenima dinamici suvremenoga doba. Posljednji će svezak obuhvatiti i opće tehničke pojmove zajedničke svim strukama, opći prikaz razvoja tehnike u pojedinim hrvatskim gradovima i vremenskim razdobljima te kazalo pojmova.

Sudionici projekta

Nositelj projekta je Leksikografski zavod Miroslav Krleža, središnja nacionalna institucija u području leksikografije i enciklopedike te jedina institucija opremljena logističkom potporom za ostvarenje tako složenog projekta. Visoko postavljene ciljeve projekta prepoznale su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, koje su se, još u njegovim začetcima 2014., uključile potpisivanjem protokola o suradnji. Intencija projekta je uključivanje i najšire tehničke zajednice, od znanstvenika do entuzijasta, aktivnih u sustavu znanstvene diseminacije znanja ili pak na društvenim mrežama. Nemali prinos očekuje se i od korisnika, koji će svojim prilozima ili komentarima pridonijeti svakodnevnom osvježavanju i ažuriranju sadržaja novim spoznajama.

Što HTE obrađuje?

Hrvatska tehnička enciklopedija projekt je koji obrađuje povijest i razvoj tehnike na području današnje Hrvatske, od pretpovijesti do suvremenosti, uključujući i današnje stanje i dosege.

Uz istaknute Hrvate i osobe hrvatskoga podrijetla obrađuju se i pripadnici drugih naroda rođeni na području današnje Hrvatske, bez obzira na to gdje su živjeli i djelovali, kao i stranci koji su živjeli i djelovali na ovome prostoru, osobe koje su zaokružile svoje životno djelo, ali i još uvijek djelatni suvremenici.

Enciklopedija uključuje najšire područje tehnike, od tehničkih znanosti, polja i grana do djelatnosti i proizvoda obrta i industrije, sagledanih ne samo iz tehničkoga već i iz kulturnopovijesnoga, gospodarskoga, sociološkoga i drugih gledišta.

Pod pojmom tehnike podrazumijevaju se sva polja i grane koje prema hrvatskim propisima pripadaju znanstvenomu području tehnike, ali i rubna područja, tj. djelatnosti i discipline koje imaju razvijenu tehničku komponentu, npr. biotehničke znanosti ili pojedini segmenti prirodoslovlja, o koje se tehnika oslanja.