Upute korisnicima

Snalaženje na Portalu hrvatske tehničke baštine moguće je pretraživanjem sadržaja (engl. searching) ili pregledavanjem sadržaja (engl. browsing). Pretraživanje se obavlja uz pomoć tražilice (za pretraživanje naslova članaka ili cijeloga teksta) i napredne tražilice (za postavljanje složenih upita). Pregledavanje sadržaja, tj. navigacija, omogućeno je prema područjima ili abecedno prema naslovima članaka.

Područja

Područja (struke) su hijerarhijski uređena taksonomijska klasifikacija pojedinih dijelova tehnike, nalik stablu znanja, a organizirana su u tri razine (šira područja, područja, uža područja). Kako bi se osiguralo da se svaki obrađeni pojam u Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji (HTE), od znanstvene discipline, industrijske ili obrtničke djelatnosti do izuma, može razvrstati u neku semantički povezanu skupinu srodnih pojmova, pri sastavljanju taksonomije rukovodili smo se Pravilnikom o znanstvenim područjima, poljima i granama, povijesnim i tradicionalnim podjelama tehničkih djelatnosti te praktičnim potrebama enciklopedije. Četiri osnovna šira područja (Tehnika 1, Tehnika 2, Tehnika 3 i Tehnika 4), od kojih svako zauzima jedan svezak tiskanog izdanja HTE, odabrana su po uzoru na izvornu podjelu zagrebačkog Tehničkoga fakulteta 1956. na strojarsko-brodograđevni, kemijsko-tehnološki, arhitektonsko-građevinsko-geodetski i elektrotehnički fakultet. Pregledavanje sadržaja po područjima omogućeno je na posebnoj stranici portala.

Kategorije članaka

Prema sadržaju i načinu obradbe, članci su podijeljeni u kategorije (opći tehnički pojmovi, osobe, ustanove, poduzeća, muzeji, udruženja, časopisi) i potkategorije (npr. za osobe su to izumitelji, znanstvenici, gospodarstvenici i dr.). Tako se omogućuje grupiranje članaka prema strukturi sadržaja i podatcima koji se donose, izdvajanje metapodataka, a time i napredno pretraživanje i postavljanje složenih upita.

Opći tehnički pojmovi obrađeni su uglavnom u velikim preglednim, makropedijskim člancima. U takvim se člancima obrađuju djelatnosti i stručne discipline (brodogradnja, strojarstvo, promet; ljevarstvo, navigacijamehatronika i dr.), znanstvene discipline (biomehanika, teorija mehanizama, čvrstoća broda i dr.), industrijske grane i obrti (strojogradnja, vojna industrija, urarstvo i dr.), sustavi i objekti (ratna mornarica, željeznica i dr.), proizvodi i skupine proizvoda (automobil, brodski vijak, lebdjelica, torpedo, prenosila i dizala i dr.).

U biografskim člancima obrađene su najznačajnije osobe iz područja tehnike. Od sveučilišnih nastavnika uvršteni su akademici (HAZU), članovi i emeritusi HATZ-a, professori emeritusi, rektori, dekani velikih fakulteta, dobitnici državnih nagrada za znanost i tehničku kulturu, dugogodišnji glavni urednici stručnih i znanstvenih časopisa, autori osobito vrijednih knjiga i udžbenika, osnivači studija, katedri, velikih laboratorija, voditelji osobito važnih projekata, autori osobito važnih patenata, te osnivači ili dugogodišnji direktori velikih poduzeća.

Ustanove poput akademija (HAZU, HATZ), instituta (Brodarski institut, Institut prometa i veza i dr.) te fakulteta i visokih škola (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Visoka škola za sigurnost i dr.) obrađene su u zasebnim člancima, dok su važnije srednje strukovne škole obrađene u zbirnim člancima posvećenima određenoj struci.

U člancima koji obrađuju poduzeća riječ je o nekadašnjim i sadašnjim poduzećima koja se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, imaju dugu povijest, zapošljavala su ili zapošljavaju velik broj radnika, poznata su po razvijanju i uvođenju naprednih tehnologija, ili su iz kakva drugog razloga važna za hrvatsku tehniku (Bagat, Brodogradilište Viktor Lenac, Croatia airlines, Jadrolinija, Jugoturbina, Prvomajska, Rimac automobili i dr.).

U člancima posvećenima muzejima obrađeni su tehnički muzeji, muzeji kojih su pojedine zbirke posvećene tehnici, te zbirke tehničkih artefakata (Tehnički muzej Nikola Tesla, Muzej hrvatskog vatrogastva, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Muzej Brodosplit, Muzej automobila Ferdinand Budicki i dr.), u onima koji obrađuju udruženja riječ je o pojedinim strukovnim i znanstvenim udrugama, društvima i savezima (Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Hrvatski autoklub, Društvo za plastiku i gumu i dr.), dok su članci u kojima se obrađuju časopisi posvećeni znanstvenim, stručnim i znanstveno-popularnim časopisima u području tehničkih znanosti i srodnih disciplina, a izdaju se u Hrvatskoj (ABC tehnike, Polimeri, Promet ‒ Traffic & Transportation i dr.).

Dopunski podatci

Na kraju enciklopedijskih članaka donosi se izbor drugih članaka enciklopedije koje korisnik može pročitati kao dopunu tekstu (Vidi još), izbor iz preporučene literature s bibliografskim referencama (Što pročitati), internetske poveznice na relevantne mrežne stranice (Mrežne poveznice), te prijedlozi za obilazak pojedinih artefakata, muzejskih zbirki, spomenika kulturne baštine (Što posjetiti). Ovo posljednje rezultat je nastojanja da portal zaživi kao svojevrstan virtualni muzej hrvatske tehnike s popisom onoga najvažnijega što se može vidjeti uživo.

Infookviri

Uz svaki su članak predviđeni tablični prikazi najvažnijih informacija (infookviri). Sadrže naslov članka, nosivu ilustraciju, definiciju (kvalifikativ), kategoriju članka, šire područje, područje i uže područje članka te druge informacije kojima se omogućuje brz dohvat informacija te unutarnje i vanjsko povezivanje sadržaja.

Komentari i prijedlozi

Hrvatska tehnička enciklopedija – Portal hrvatske tehničke baštine trajni je projekt koji će se kontinuirano ažurirati, nadopunjavati novim spoznajama, a možebitne će se pogreške ispravljati. U tome nam osobito mogu pomoći prilozi i prijedlozi korisnika, za što smo predvidjeli posebnu rubriku. Uredništvo će razmotriti svaki komentar, prijedlog dopuna postojećega članka ili prijedlog novoga članka. Korisnici čiji će prilozi biti u cijelosti ili djelomično prihvaćeni ne stječu autorska prava.

Zaštita privatnosti i uvjeti korištenja

Leksikografski zavod Miroslav krleža i Portal hrvatske tehničke baštine posvećuju punu pozornost zaštiti privatnosti korisnicima svih sadržaja objavljenih na internetu, koji zajedno s autorskim pravima spadaju u domenu uvjeta korištenja ovih mrežnih stranica.

Popis kratica i akronima

I. svj. rat Prvi svjetski rat
II. svj. rat Drugi svjetski rat
BiH Bosna i Hercegovina
d. d. dioničko društvo
d. o. o. društvo s ograničenom odgovornošću
engl. engleski
EP eksploatacijsko polje
EU Europska unija
FNRJ Federativna Narodna Republika Jugoslavija
HATZ Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HE hidroelektrana
HRM Hrvatska ratna mornarica
HV Hrvatska vojska
HRZ i PZO Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i  protuzračna obrana
i dr. i drugi; i drugo
i sl. i slično
itd. i tako dalje
JA Jugoslavenska armija
JAZU Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
JNA Jugoslavenska narodna armija
JRM Jugoslavenska ratna mornarica
KoV kopnena vojska
LZ Leksikografski zavod
LZMK Leksikografski zavod Miroslav Krleža
MORH Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
MUP Ministarstvo unutarnjih poslova
NDH Nezavisna Država Hrvatska
NOVJ Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije
npr. na primjer
NRH Narodna Republika Hrvatska
odn. odnosno
OOUR osnovna organizacija udruženog rada
OUR organizacija udruženog rada
pr. Kr. prije Krista
RH Republika Hrvatska
RO radna organizacija
RZ radna zajednica
SAD Sjedinjene Američke Države
SFRJ Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
SHS (Država, Kraljevstvo, Kraljevina) Srba, Hrvata i Slovenaca
SOUR složena organizacija udruženog rada
SRH Socijalistička Republika Hrvatska
SSSR Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika
st. stoljeće
str. stranica
sv. svezak
Sv., sv. sveti
šk. god. školska godina
tj. to jest
tzv. takozvani
UN Ujedinjeni narodi
ZAVNOH Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske