Objavljeno: .
Ažurirano: 5. veljače 2019.

Plovput d. o. o., poduzeće kojega je temeljna djelatnost vezana uza sigurnost plovidbe, osnovano 1992. sa sjedištem u Splitu. Bavi se održavanjem i uređenjem plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnome moru RH, postavljanjem objekata za sigurnu plovidbu i osiguravanjem njihova ispravnog rada, vođenjem propisanih podataka važnih za sigurnost plovidbe te obavljanjem poslova radijske službe na pomorskim plovnim putevima.

Brigu o objektima pomorske signalizacije od 1918. vodila je Pomorska oblast u Bakru. Reorganizacijom 1924. premještena je u Split pod nazivom Direkcija pomorskog saobraćaja. Nakon II. svj. rata služba se nastavila odvijati putem novoosnovane Uprave pomorstva sa sjedištem u Splitu, podređena Glavnoj upravi pomorstva iz Beograda. Pri Ministarstvu pomorstva FNRJ 1949. osnovane su Direkcije luka sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana, a 1952. Uprave pomorskih oblasti sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana. Uprave su ukinute 1962., kada je pod okriljem Saveznoga sekretarijata za saobraćaj i veze započela s radom Ustanova za održavanje pomorskih plovnih putova, sa zadaćom da se brine za plovnost plovnih puteva u obalnome moru SFRJ, na njima postavlja i održava objekte sigurnosti plovidbe, te da obavlja poslove radioslužbe. Ustanova je osim nad cijelim obalnim morem SFRJ bila nadležna i nad plovnim dijelovima rijeka koje utječu u njega te nad jugoslavenskim dijelom Skadarskoga jezera. Poslovanje je bilo organizirano kroz osam plovnih područja sa sjedištima u Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu, Korčuli, Dubrovniku i Kumboru. Godine 1962. zapošljavala je 125 svjetioničara, 20 radiotelegrafista, 130 članova posade na plovnim objektima, 35 radnika u tehničkoj radionici te 225 nadzornika i nažigača.

Nakon osamostaljenja RH, 1992. osnovano je poduzeće Plovput Split u potpunom vlasništvu države, koje je nastavilo kontinuitet rada prethodnoga poduzeća, kao i obavljanje iste temeljne djelatnosti putem nove pravne osobe. Zbog ratnih se okolnosti temeljna djelatnost poduzeća isprva nije mogla odvijati u punom opsegu, no nakon Domovinskoga rata počela je modernizacija i izgradnja novih objekata, napose pomorskih svjetala. Umjesto plinskih instalacija uvedene su električne, odn. solarna oprema, akumulatori i agregati. Svjetionici su se sve više automatizirali, pa je 1997. čuvanih svjetionika sa svjetioničarskom posadom bilo 16 (1963. bilo ih je 55).

Svjetionik na hridi Porer, 1833.

Svjetionik, Palgruža, 1875.

Godine 1997. Plovput Split preoblikovan je u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe. Djeluje u sedam plovnih područja sa sjedištima u Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu, Korčuli i Dubrovniku. Temeljne poslove obavlja uz pomoć svoje flote specijaliziranih brodova-radionica Saida, Svilaja, Svjetionik i Plovput Split, drvene brodice Sikavac i sedam brzih radnih brodica Plovput 1–Plovput 7. Objekti sigurnosti plovidbe koje Plovput održava su objekti pomorske signalizacije (svjetionici, obalna svjetla, oznake, plutače, radarski farovi, signali za maglu, signalne postaje, elektroničke oznake – AIS AtoN) i obalne radiopostaje s opremom.

Brod radionica Plovput, porinut u Brodosplitu, 2015.

Proces modernizacije u posljednjem razdoblju uključuje automatizaciju preostalih svjetionika sa svjetioničarskom posadom, organizaciju sustava daljinskoga nadzora objekata pomorske signalizacije i izgradnju novih objekata pomorske signalizacije.

U svrhu revitalizacije zapuštenih svjetioničarskih zgrada na prijelazu stoljeća vodstvo Plovputa, vođeno iskustvima međunarodnoga projekta Spasite svjetionike (Save the Lighthouses), osmislilo je projekt Kamena svjetla – čuvari lanterne povijesnih vrijednosti, kojim je zamišljena obnova zgrada i njihovo pretvaranje u turističke destinacije. Program upravljanja svjetioničarskim zgradama, pokrenut 2009., temelji se na davanju svjetionika u zakup do deset godina s ciljem da zakupnik obnovi i održava svjetionik te da se njime koristi u turističke svrhe.

Među značajnije projekte poduzeća ubrajaju se uvođenje sustava za nadzor i upravljanje plovidbom Kanalom sv. Ante na ulazu u šibensku luku, postavljanje pomorske signalizacije u Plominskom zaljevu, zamjena starih drvenih brodica novim aluminijskim servisnim brodicama, uvođenje NAVTEX sustava te VHF i VHF DSC sustava na obalne radiopostaje, uvođenje sustava daljinskoga nadzora, proširenje i produbljenje plovnoga puta u morskom prolazu Malome Ždrelcu te gradnja novoga radnog broda Plovput Split. Potkraj 2014. u poduzeću je bilo zaposleno 279 radnika.


Ostali podatci
Što pročitati?

A. Perković: Povijesnopravni razvoj pomorske signalizacije na hrvatskoj obali Jadranskog mora (magistarski rad). Split, 2011.

P. Blažević: Svjetioničarska služba na istočnoj obali Jadrana. U: Više od svjetla i soli. 200 godina hrvatskih svjetionika (katalog izložbe). Split, 2018., str. 23–30.

A. Perković: Plovput d.o.o. U: Više od svjetla i soli. 200 godina hrvatskih svjetionika (katalog izložbe). Split, 2018., str. 39–54.

Mrežne poveznice
Plovput d. o. o.

Poduzeće kojega je temeljna djelatnost vezana uza sigurnost plovidbe, osnovano 1992. sa sjedištem u Splitu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Split
Godina osnutka
1992.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje