Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Andrijanić, Branko (Bakar, 12. V. 1885 – Rijeka, 5. IV. 1957), pomorski kapetan i modelar jedrenjaka.

Završio je 1905. Nautičku školu Bakar (od 1993. Pomorska škola Bakar), od 1909. bio je časnik na brodovima riječkoga Ugarsko-hrvatskoga parobrodarskoga društva za slobodnu plovidbu te za I. svj. rata peljar brodova duž istočne jadranske obale. Od 1919. bio je činovnik i upravitelj Kapetanije pristaništa, a od 1931. šef vojnog odsjeka Ministarstva za službu riječne plovidbe u Beogradu, gdje je radio na organizaciji kapetanija pristaništa i sigurnosti plovidbe. Umirovljen je 1947. Bavio se preciznom gradnjom modela jedrenjaka te je 1948. Ministarstvo pomorstva otkupilo 40 njegovih modela, od kojih se dio čuva u Pomorskome muzeju Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu.


Ostali podatci
Što pročitati?

R. F. Barbalić: Kapetan Branko Andrijanić. Pomorstvo, 13(1957) 6, str. 250.

Iz arhive LZMK-a

R. F. Barbalić: ANDRIJANIĆ, BRANKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 141.

Andrijanić, Branko
Pomorski kapetan i modelar jedrenjaka.

Opći podatci
Ime
Branko
Prezime
Andrijanić
Mjesto i datum rođenja
Bakar, 12. 05. 1885.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 05. 04. 1957.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje