Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Carić, Ćiro (Svirče, 16. XI. 1882 – Dubrovnik, 23. IV. 1962), kapetan duge plovidbe i stručnjak za astronomsku navigaciju.

Nautičku školu završio je 1903. u Kotoru, ispit za kapetana duge plovidbe položio je u Trstu 1907. Nakon studija na Nautičkoj akademiji u Trstu stekao je zvanje profesora nautičkih škola iz matematike i nautike (1915). Za I. svj. rata služio je u austrougarskoj ratnoj mornarici kao poručnik fregate, a poslije kao zapovjednik broda (1918–20). Godine 1921. napustio je plovidbu te počeo predavati nautiku u Nautičkoj školi u Kotoru, a od 1929. do umirovljenja 1950. i u Dubrovniku.

Prvi je u svijetu uveo Gaussov zbrajajući logaritam za računanje zenitne daljine kao metodu astronomske navigacije, čime je postupak učinio bržim i sigurnijim, a po tome je zabilježen i u svjetskoj literaturi. Nakon umirovljenja bavio se kompenziranjem magnetskih kompasa na brodovima. Autor je prvih nautičkih tablica izdanih na hrvatskome i talijanskome jeziku Nautičke table sa praktičnom metodom računanja procijenjene zenitalne udaljenosti (Mareq St. Hilaire) i središnjih tačaka ortodrome (1923−24), a bio je i suradnik Pomorske enciklopedije LZ-a.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: CARIĆ, ĆIRO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 589–590.

Carić, Ćiro
Kapetan duge plovidbe i stručnjak za astronomsku navigaciju.

Opći podatci
Ime
Ćiro
Prezime
Carić
Mjesto i datum rođenja
Svirče na Hvaru, 16. 11. 1882.
Mjesto i datum smrti
Dubrovnik, 23. 04. 1962.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje