Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Dančević, Luka (Jelsa, 21. X. 1912 – Split, 30. VIII. 1976), pomorski publicist i kapetan.

Pomorsku trgovačku akademiju završio je 1930. u Bakru, od 1932. bio je poručnik trgovačke mornarice, od 1936. kapetan duge plovidbe. Plovio je na prekooceanskim brodovima brodarskoga društva Jugoslavenski Lloyd iz Splita (1934–40). Završio je školu za rezervne mornaričke časnike te je promaknut u čin majora NOVJ (1944). Radio je na izgradnji pomorske upravne službe u Upravi pomorstva u Splitu (1945–48), bio glavni kontrolor i pomoćnik ministra pomorstva FNRJ u Beogradu (1949–51), direktor Više pomorske škole u Rijeci (1952), načelnik Pomorske oblasti srednjeg Jadrana u Splitu (1953), direktor Jugoslavenske slobodne zone u Solunu (1954–56), Jugoslavenskog registra brodova u Splitu (1957–60), Savezne uprave pomorstva i rečnog saobraćaja u Beogradu (1961–62), te državni savjetnik za pomorski i riječni promet u Saveznom sekretarijatu za saobraćaj i veze u Beogradu (1963–66).

Bavio se sigurnošću plovidbe i zaštitom okoliša, pomorskim brodarstvom i signalizacijom, riječnom plovidbom, te je istraživao uzroke pomorskih nesreća. Autor je mnogobrojnih stručnih djela o pomorstvu, ali i o maritimnoj prošlosti te povijesnim okolnostima na Hvaru u doba ustanka protiv Mletačke Republike. Bio je potpredsjednik Međunarodne pomorske organizacije (IMCO) u Londonu (1955–56). Bio je član te jedan od osnivača Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije (od 1962), te član predsjedništva Jugoslavenskog udruženja za međunarodno pravo (1960–64).


Ostali podatci
Što pročitati?

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1949–2009. Rijeka, 2009., str. 176–77.

Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: DANČEVIĆ, LUKA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 204–205.

Dančević, Luka

Pomorski publicist i kapetan.

Opći podatci
Ime
Luka
Prezime
Dančević
Mjesto i datum rođenja
Jelsa, 21. 10. 1912.
Mjesto i datum smrti
Split, 30. 08. 1976.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje