Objavljeno:
Ažurirano: 20. studenoga 2018

Knežević, Marin (Anaconda, SAD, 2. IX. 1901 – Dubrovnik, 15. IX. 1982), pomorski pedagog i pisac.

Rođen u obitelji privremenih iseljenika iz Obuljena u Rijeci dubrovačkoj. Završio je 1919. nautičku školu u Dubrovniku, te nakon službe na trgovačkim brodovima položio ispite za poručnika trgovačke mornarice 1922. i kapetana duge plovidbe 1926. Započeo je studij matematike i astronomije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 1935. nebesku mehaniku u Beogradu. Bio je profesor matematike, astronomije i nautike u pomorskim srednjim školama u Dubrovniku (1927–32., 1946–47., 1956–59., ravnatelj 1946–47), Bakru (1935–39., 1948–55) i Malome Lošinju (ravnatelj 1947). Kad je otvorena dubrovačka Viša pomorska škola 1959., postao je njezin prvi direktor i tu dužnost obnašao je do umirovljenja 1966. te ostao honorarni profesor do 1972. Za II. svj. rata pristupio je partizanima 1943. te na Visu sudjelovao u izobrazbi mornaričkih časnika, najposlije u činu kapetana bojnoga broda. Pisao je o stručnim temama vezanima uz nautiku (katodni kompas, sustav Decca Navigator, plimni val) i o nekim astronomskim opažanjima koja je, mjesto u sklopu relativističke, pokušao protumačiti u sklopu klasične mehanike, napose u knjigama O zvrku i prostoru i o mehaničkom problemu kozmičke navigacije (1967) i Sunce u Mliječnom putu (1975). Objavio je udžbenik Terestrička navigacija (1964) te značajnija djela Priručnik za obalnu navigaciju (1944) i Opća, sferna i nautička astronomija (1963).


Ostali podatci
Što pročitati?

In memoriam. Naše more, 29(1982) 5, str. 243.

50 godina visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku i 90 godina od početka časopisa Naše More (zbornik radova). Dubrovnik, 2009., str. 65–66.

Iz arhive LZMK-a

R. Krog: KNEŽEVIĆ, MARIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 431.

Knežević, Marin
Pomorski pedagog i pisac.

Opći podatci
Ime
Marin
Prezime
Knežević
Mjesto i datum rođenja
Anaconda (SAD), 02. 09. 1901.
Mjesto i datum smrti
Dubrovnik, 15. 09. 1982.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje