Objavljeno:
Ažurirano: 9. siječnja 2020

Kujundžić, Nikola (Ivanbegovina kraj Imotskog, 6. XII. 1948), kemijski i farmaceutski inženjer, stručnjak za interakcije metalnih iona s lijekovima.

Na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je prehrambeno-sanitarnu kemiju 1970. i farmaciju 1994., a doktorirao 1974. disertacijom Kelati željeza (III) s heterocikličkim amino-hidroksam kiselinama (mentor M. Pećar). Na Fakultetu je radio od 1971., od 1992. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Analitička kemija I i II. Na poslijedoktorskome studiju u SAD-u surađivao je s profesorom Reubenom D. Riekeom na istraživanjima tzv. Riekeovih metala koji se rabe u kemijskoj sintezi. Bio je predstojnik Zavoda za analitičku kemiju 1986–2014. te dekan Fakulteta 1997–2001. i 2006–10. Umirovljen je 2014. Od 1992. predavao je i na Medicinskome fakultetu u Rijeci. Područja su njegova znanstvenoga interesa kemija kompleksnih spojeva važnih u farmaciji i medicini, antitumorsko djelovanje preparata biljnoga podrijetla, visoko reaktivni oblici metala te povijest farmacije. Autor je knjiga Velika sinjska ljekaruša (2014), Julije Domac, život i djelo: 1853–1928 (sa S. Inić, 2012) i Spomenice u povodu 130 obljetnice nastave farmacije 1882.–2012. (2012). Član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 2008. Od 2018. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Kujundžić, Nikola

Kemijski i farmaceutski inženjer, stručnjak za interakcije metalnih iona s lijekovima.

Opći podatci
Ime
Nikola
Prezime
Kujundžić
Mjesto i datum rođenja
Ivanbegovina kraj Imotskog, 06. 12. 1948.
Povezane ustanove
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija