Objavljeno:
Ažurirano: 22. studenoga 2018

Mulić, Rosanda (Split, 5. I. 1954), liječnica specijalistica epidemiologije, stručnjakinja za medicinu pomoraca.

Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 1978., u Školi narodnoga zdravlja Andrija Štampar u Zagrebu magistrirala 1986., a u Sarajevu doktorirala 1991. disertacijom Epidemiološke karakteristike morbila u BiH. Radila je u Domu zdravlja Konjic u BiH 1978−86. kao liječnica opće prakse te u Zavodu za javno zdravstvo BiH u Sarajevu 1986−92. kao specijalistica epidemiologije. U Institutu pomorske medicine HRM-a u Splitu radila je 1992−2005. na provođenju preventivnih, javnozdravstvenih mjera te je bila pročelnica Odjela za epidemiologiju i tropske bolesti. Od 2005. predaje na splitskome Medicinskom fakultetu, najprije kao docentica, a poslije kao izvanredna profesorica. Od iste godine radi i na Pomorskome fakultetu, kao izvanredna profesorica. Predaje kolegije Medicina za pomorce, Prva pomoć te Temeljna sigurnost i prva pomoć. Bila je predstojnica Katedre za opće i zajedničke predmete, prodekanica (2009−11), dekanica Fakulteta (2011−14), a od 2014. prorektorica je Sveučilišta u Splitu.

Područja su njezina znanstvenoga i stručnoga interesa javno zdravstvo, epidemiologija i pomorska medicina. Autorica je udžbenika Medicina za pomorce (s D. Ropcem, 2002) i Epidemiologija (s D. Puntarićem i dr., 2006). Članica je Hrvatskoga društva epidemiologa od 1984., Hrvatskoga liječničkog zbora od 1992. te International Maritime Health Association (IMHA) od 2007.

Mulić, Rosanda
Liječnica specijalistica epidemiologije, stručnjakinja za medicinu pomoraca.

Opći podatci
Ime
Rosanda
Prezime
Mulić
Mjesto i datum rođenja
Split, 05. 01. 1954.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje