Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Sapunar, Zorislav (Ložišća, Brač, 31. III. 1920 − Rijeka, 19. I. 1988), strojarski inženjer, stručnjak za teoriju mehanizama.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1965. disertacijom Sinteza mehanizama s nižim kinematičkim parovima za tačnu realizaciju prenosnog gibanja (mentor → D. Bazjanac). Za II. svj. rata aktivno se uključio u Narodnooslobodilački pokret. Nakon demobilizacije 1945. bio je pomoćnik direktora Uprave za koordinaciju rada znanstvenih instituta u Predsjedništvu vlade SFRJ, te znanstveni suradnik Konstrukcionog biroa Generalne direkcije vazduhoplovne industrije. Od 1952. predavao je u Srednjoj tehničkoj školi i na Višoj stručnoj pedagoškoj školi u Rijeci. Na Tehničkome fakultetu u Rijeci radio je od 1960., gdje je predavao kolegije Tehnička mehanika, Statika, Mehanizmi, Mehanika I. Bio je predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku i računarsko inženjerstvo, prodekan u tri mandata, dekan Fakulteta (1970−72) te prvi rektor Sveučilišta u Rijeci (1973−76). Umirovljen je 1976.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su mehanizmi, mehanika i statika. Autor je udžbenika Nauka o Čvrstoći I−II (1961−67), Tehnička mehanika I−III (1964−65), Fizika. Udžbenik za učenike škola za kvalificirane radnike (1967), Kinematika (1974), Statika (1978) te suautor udžbenika Dinamika (1980). Baveći se i popularnom publicistikom, napisao je knjigu Podmornica (1952).

Sapunar, Zorislav
Strojarski inženjer, stručnjak za teoriju mehanizama.

Opći podatci
Ime
Zorislav
Prezime
Sapunar
Mjesto i datum rođenja
Ložišća na Braču, 31. 03. 1920.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 19. 01. 1988.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje