Objavljeno: .
Ažurirano: 27. studenoga 2018.

Simović, Anton (Muo, Crna Gora, 11. VII. 1918 – Zagreb, 26. VII. 2006), pomorski stručnjak i kapetan, publicist, pedagog i leksikograf.

Završio je Državnu pomorsko-trgovačku akademiju u Kotoru te Pomorsku vojnu akademiju u Dubrovniku (1941). Kao vojnopomorski oficir stekao je čin kapetana fregate, a u trgovačkoj je mornarici bio kapetan duge plovidbe. Bio je profesor pomorsko-nautičkih znanosti na Pomorsko-trgovačkoj akademiji u Bakru i na Pomorskom tehnikumu u Rijeci (1946–47), te na Vojnopomorskoj akademiji u Divuljama (do 1961). Potaknuo je osnivanje Pomorske škole u Splitu. Bio je pomoćnik načelnika za pomorstvo Instituta za brodogradnju u Zagrebu (1961–68). U Zagrebu je surađivao s LZ-om, Školskom knjigom, Institutom prometnih znanosti, te predavao na Interfakultetskom saobraćajnom studiju, Vojnoj tehničkoj akademiji i Građevinskom fakultetu. Bio je glavni urednik Pomorskoga leksikona (1991) i Nautičkog vodiča Jadrana (1990. i 1993), urednik struka nautika i oceanografija drugog izdanja Pomorske enciklopedije (1972–89) te je obradio pomorsko i riječno nazivlje Riječnika hrvatskog jezika (2000) LZ-a.

U suradnji sa Školskom knjigom (1973–93) autor je 11 knjiga objavljenih u 36 izdanja iz pomorsko-nautičke struke. Važnija djela: Meteorologija (1970), Pomorska meteorologija (1978), Terestrička navigacija (1978), Brodarenje (1980), Navigacijska meteorologija (1985), Elektronička navigacija (1992), Pomorske telekomunikacije (2003). Zbog iznimnog doprinosa stvaranju stručne literature dobio je niz nagrada, priznanja i zahvalnica. Imenovan je 1989. počasnim admiralom Bokeljske mornarice u Kotoru.


Ostali podatci
Što pročitati?

P. Komadina: In memoriam Prof. Anton Simović (1918.–2006.). Pomorski zbornik, 43(2005) 1, str. 355–356.

B. Franušić: Kap. Anton Simović, prof. (1918.–2006.). Capt. Anton Simović, Prof . Naše More, 53(2006) 3–4, str. 182.

Simović, Anton

Pomorski stručnjak i kapetan, publicist, pedagog i leksikograf.

Opći podatci
Ime
Anton (Ivov)
Prezime
Simović
Mjesto i datum rođenja
Muo kraj Kotora (Crna Gora), 11. 07. 1918.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 26. 07. 2006.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje