Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Škrobonja, Edgar (Kostrena, 26. VI. 1920 − Rijeka, 14. XII. 1990), strojarski inženjer, stručnjak za grijanje i ventilaciju.

Služio je u Školi za rezervne artiljerijske oficire u Sarajevu (1940−42), bio je mornar na brodu riječne plovidbe na Dunavu (1942−44). Nakon rata, radio je u poduzećima Ikarus u Zemunu i Svjetlost u Rijeci. Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) diplomirao je 1958., a doktorirao 1976. disertacijom Termodinamska analiza uplivnih veličina kod hlađenja vode u kaminima pomoću uzduha (mentor → M. Viličić). Na visokim školama Tehničkog školskog centra KoV JNA u Zagrebu (→ Centar vojnotehničkih škola KoV JNA General armije Ivan Gošnjak) radio je 1958−73., gdje je od 1966. bio načelnik škole i voditelj katedre Nauka o toplini, odn. Motori i vozila (nastale spajanjem katedri Nauka o toplini i Motori i vozila) 1967−73. te je sudjelovao u osnivanju Vojnotehničkoga fakulteta (dio Centra). Predavao je kolegije Nauka o toplini I i II te Teoretske osnove motora. Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu  bio je honorarni asistent (1958−65). Godine 1973. preselio se u Rijeku, gdje je na Strojarskome fakultetu (→ Tehnički fakultet) bio predavač od 1964., redoviti profesor od 1982., a umirovljen je 1990. Predavao je kolegije Nauka o toplini I i II. Bio je prodekan (1972−74) i dekan (1974−76).

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa grijanje i ventilacija velikih hala te konstrukcija zrakoplovnih i drugih motora. Autor je više projekata toplana te skripta Teoretske osnove motora sa unutarnjim izgaranjem (1960).

Škrobonja, Edgar
Strojarski inženjer, stručnjak za grijanje i ventilaciju.

Opći podatci
Ime
Edgar
Prezime
Škrobonja
Mjesto i datum rođenja
Kostrena, 26. 06. 1920.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 14. 12. 1990.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje