Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Smoljan, Božo (Pula, 21. III. 1952), strojarski inženjer, stručnjak za materijale.

Diplomirao je 1977., magistrirao 1985. na Tehničkome fakultetu u Rijeci te doktorirao 1991. disertacijom Prilog optimizaciji ciklične termičke obrade domaćih čelika za poboljšanje (mentor V. Đorđević) na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao projektant u odjelu Tople obrade pri poduzeću Torpedo u Rijeci (1978–81). Na Tehničkome fakultetu u Rijeci radi od 1979., a od 2000. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Materijali, Ispitivanje materijala, Postupci toplinske obrade i Termalni procesi materijala. Bio je voditelj Laboratorija za ispitivanje materijala (1995–2005), osnivač i voditelj Samostalne katedre za materijale (2001–05), osnivač je i predstojnik Zavoda za materijale od 2005. te voditelj Laboratorija za toplinsku obradu materijala od 2010.

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa uključuju toplinsku obradbu i inženjerstvo površina, ispitivanje materijala i karakterizaciju te razvoj računalne simulacije procesa gašenja čelika. Voditelj je više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. Autor je udžbenika Osnove toplinske obrade čelika (1997), Toplinska obradba čelika, sivog i nodularnog lijeva (1999) te zamjenik glavnog urednika časopisa Archives of computational materials science and surface engineering od 2009. Osnivač je Hrvatskoga društva za termalne procese materijala (2015). Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost 2002.

Smoljan, Božo

Strojarski inženjer, stručnjak za materijale.

Opći podatci
Ime
Božo
Prezime
Smoljan
Mjesto i datum rođenja
Pula, 21. 03. 1952.
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje