Objavljeno: .
Ažurirano: 10. veljače 2023.

Sveučilište u Zadru, visokoškolska ustanova, osnovana 2002. u Zadru, koja izvodi 33 preddiplomska studija, 41 diplomski studij, dva integrirana preddiplomska i diplomska studija, jedan specijalistički poslijediplomski studij i sedam doktorskih studija. Na Sveučilištu je upisano oko 6000 studenata, a zaposleno oko 590 osoba, od kojih oko 410 u nastavničkom i suradničkom zanimanju (2015).

Zgrada Sveučilišta u Zadru

Povijest

Kao značajno pomorsko središte Hrvatsko-Ugarskoga Kraljevstva, Zadar je od XIV. st. bio sjedište sveučilišta na hrvatskom Jadranu. Godine 1396. osnovan je Studium generale, poslije Universitas Jadertina. Na tome sveučilištu s dva fakulteta, nižem filozofskome i višem teološkome, nastava se (izuzev 1481–95. zbog osmanlijskih prodora) redovito održavala do 1553., kada je Studium generale dobio status privilegiranog sveučilišta (universitas privilegiata) s pravom dodjeljivanja najviših akademskih naslova, uključujući i doktorat. Do 1807. dodijeljeno je 105 doktorskih naslova, 96 bakalaureatskih i 214 lektorskih zvanja. Tadašnje Universitas Jadertina djelovalo je do 1807., kada je Dalmacija postala dio francuskoga carstva te su francuske vlasti ukinule Sveučilište. Ipak, visokoškolsku nastavu u Zadru nastavila je ustanova Licej, osnovana 1806. Licej je ujedinio srednjoškolsko obrazovanje (gimnazija) i visokoškolsku nastavu iz kirurgije, medicine, kemije i prava. Iz te su ustanove 1810. formirani posebni sveučilišni studiji za zvanja liječnika, višega i nižega kirurga, ljekarnika, inženjera arhitekture, geodeta (mjernika) i pravnika, te je uveden i studij teologije. Prve i jedine akademske titule dvadesetorici studenata podijeljene su 1811., nakon čega je zbog političkih turbulencija i financijske oskudice Licej ukinut. Osim Universitas Jadertina i Liceja, u Zadru je 1848−51. djelovao privatni studij prava, te studij teologije na crkvenom učilištu Florio, koje je osnovano 1656. Studij je 1828. prerastao u visoki teološki studij, Studium Theologicum.

Filozofski fakultet u Zadru osnovan je 1956. u sklopu Sveučilišta u Zagrebu, a 1974. prešao je u sastav Sveučilišta u Splitu, kojega je više godina bio vodeća ustanova. Filozofskomu fakultetu pripojena je 1979. Pedagoška akademija (osnovana 1961), a 1998. iz fakulteta je izdvojena Visoka učiteljska škola. Visoka učiteljska škola i Filozofski fakultet bili su osnovica Sveučilišta u Zadru, osnovanoga 2002.

Organizacija

Sveučilište u Zadru čini 25 sveučilišnih odjela za: filozofiju, francuske i iberoromanske studije, germanistiku, anglistiku, talijanistiku, kroatistiku i slavistiku, klasičnu filologiju, lingvistiku, etnologiju i antropologiju, informacijske znanosti, izobrazbu učitelja i odgojitelja, nastavničke studije u Gospiću, pedagogiju, arheologiju, povijest, povijest umjetnosti, psihologiju, sociologiju, ekonomiju, turizam i komunikacijske znanosti, zdravstvene studije, geografiju, ekologiju, agronomiju i akvakulturu te teološko-katehetski i pomorski odjel. Dio su Sveučilišta i dva centra za visokostručni ili nastavni rad: Centar za strane jezike i Centar za tjelovježbu i studentski šport.

U sastavu Sveučilišta djeluju četiri znanstvenoistraživačka centra: Centar za jadranska onomastička istraživanja, Centar Stjepan Matičević, Centar za istraživanje krša i priobalja te Centar za interdisciplinarno istraživanje mora i pomorstva. Sveučilište razvija suradnju s lokalnom zajednicom u obliku pripreme i izvođenja zajedničkih projekata, sudjelovanja u izradbi strateških razvojnih dokumenata, poticanja razvoja civilnoga društva te priređivanju različitih aktivnosti radi popularizacije znanosti, poticanja istraživanja te zaštite i vrednovanja kulturne i prirodne baštine.

Pomorski odjel

Odjel je osnovan 2004. te je nositelj dvaju preddiplomskih studijskih programa, posebnog programa obrazovanja pomoraca i tečajeva za pomorce. Preddiplomski studiji izvodili su se u Zadru od 2000. kao dislocirani studiji Pomorskoga fakulteta u Rijeci, a od 2005. pripadaju Sveučilištu u Zadru.

Nautika i tehnologija pomorskoga prometa preddiplomski je studij za stjecanje kompetencija za vođenje broda, sudjelovanje u upravljanju brodarskim poduzećima i upravljanje pomorskom plovidbom. Završetkom studija omogućeno je stjecanje najvišeg zvanja u pomorstvu: prvi časnik palube te zapovjednik broda.

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskoga prometa preddiplomski je studij za stjecanje kompetencija za obavljanje poslova održavanja i upravljanja brodskim postrojenjem, sudjelovanje u upravljanju brodarskim poduzećima, brodogradilištima, pomorskim i prometnim ustanovama i poduzećima koja se bave djelatnostima povezanim s pomorstvom. Završetkom studija omogućeno je stjecanje najvišega zvanja u pomorstvu: drugi časnik stroja na brodu te upravitelj stroja na brodu.

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Odjel je osnovan 2006. te je nositelj dvaju prediplomskih i jednog diplomskog studija. Od osnutka, na oko 200 000 m2 poljoprivrednoga zemljišta na području između Suhovara i Islama Grčkog, djeluje Sveučilišno dobro Baštica. U Baštici se podižu proizvodno pokusni nasadi više sorta jabuka i vinove loze za potrebe studija.

Primijenjena ekologija u poljoprivredi preddiplomski je studij koji se izvodi od 2010. u dvama smjerovima: Biljna proizvodnja Sredozemlja i Gospodarenje ekosustavima Sredozemlja. Na studijima se stječu kompetencije za primjenu osnovnih znanja iz područja biologije (botanike, zoologije ili ekologije), pedologije, kemije, matematike, fizike i informatike na rješavanje praktičnih problema poljoprivredne proizvodnje.

Podvodne znanosti i tehnologije preddiplomski je studij koji se izvodi u području prirodnih, tehničkih i humanističkih znanosti (interdisciplinarni studij). Studij omogućava stjecanje vještina za samostalno organiziranje složenih podvodnih poslova i aktivnosti, komunikaciju sa stručnjacima iz različitih polja kao što su biologija, ekologija, akvakultura, arheologija, brodogradnja, građevina, pučinsko inženjerstvo, zaštita okoliša, obalni i poslovni menadžment te ronjenje.

Održivo upravljanje vodenim ekosustavima diplomski je studij koji omogućava stjecanje vještina za upravljanje poslovima i aktivnostima iz različitih polja vezanih uz obalni, slatkovodni i morski okoliš, kao što su biologija i ekologija vodenih ekosustava, akvakultura, ribarstvo, zaštita vodenih ekosustava, menadžment obalnog i vodenog okoliša, te upravljanje zaštićenim morskim područjima.


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Sveučilište u Zadru

Visokoškolska ustanova, osnovana 2002. u Zadru, koja izvodi 33 preddiplomska studij, 41 diplomski studij, dva integrirana preddiplomska i diplomska studija, jedan specijalistički poslijediplomski studij i sedam doktorskih studija.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zadar
Godina osnutka
2002.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje