Objavljeno: .
Ažurirano: 2. prosinca 2019.

Zorović, Dinko (Sveti Jakov na Lošinju, 7. I. 1936), matematičar i kemijski inženjer, stručnjak za pomorsku navigaciju.

U Zagrebu je na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu diplomirao 1961., a na Tehnološkome fakultetu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) magistrirao 1966. te doktorirao 1971. Radio je u Zagrebu na Tehnološkome fakultetu (1961−67) i Tehničkoj vojnoj akademiji (1967−78), gdje je izabran u zvanje docenta te bio voditelj Katedre za koroziju i zaštitu. Na Višoj pomorskoj školi u Rijeci (danas Pomorski fakultet) honorarno je predavao od 1976., od 1978. bio je u punom radnom odnosu, a od 1980. redoviti profesor. Predavao je kolegije Osnove navigacije, Održavanje broda i zaštita materijala, Elektronička navigacija II te Povijest pomorstva i navigacije. Bio je dekan Fakulteta (1988−92) te predstojnik Zavoda za navigaciju i sigurnost na moru (1995−2000). Umirovljen je 2006.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa pomorska navigacija, brodski magnetski kompasi i geometrijsko plotiranje u izbjegavanju sudara. Pokretač je bakarske (1995) i riječke regate u mornarskom veslanju (1999). Autor je Standardnoga pomorsko-navigacijskoga rječnika (s J. Luzerom, 1988) te udžbenika Geometrijsko plotiranje u izbjegavanju sudara (1989), Zaštita materijala (1991) i Brodski magnetski kompasi. Teorijske osnove (1998) te urednik zbornika Riječki torpedo. Prvi na svijetu (2010). Osnivač je Društva za zaštitu materijala u Rijeci (1981). Suosnivač je i član udruge za razvoj visokoga školstva Universitas u Rijeci od 2000.

Zorović, Dinko
Matematičar i inženjer kemije, stručnjak za pomorsku navigaciju.

Opći podatci
Ime
Dinko
Prezime
Zorović
Mjesto i datum rođenja
Sveti Jakov na Lošinju, 07. 01. 1936.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje