Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Basioli, Josip (Sali na Dugom otoku, 11. I. 1913 – Zagreb, 28. XII. 1987), ribarski statističar i povjesničar ribarstva.

Završio je Brodarsku školu Ratne mornarice 1932. u Šibeniku. Radio je u šibenskoj Mornaričkoj komandi (1934–41) te Zapovjedništvu Mornarice NDH (1941–45). Nakon II. svj. rata bio je zaposlen u Republičkom zavodu za statistiku SRH, gdje je 1979. umirovljen kao viši ribarski statističar. Znanstveno-istraživačkim i publicističkim radom bavio se od 1947. Objavio je mnogobrojne stručne i znanstvene radove, posebice iz povijesti ribarstva istočnoga Jadrana (ribolova, trgovine i preradbe ribe) te ekonomike i statistike morskoga ribarstva Jugoslavije. Surađivao je u mnogim periodicima i zbornicima (Radovi Instituta JAZU u Zadru, Anali Jadranskoga instituta JAZU, Starine JAZU, Pomorski zbornik, Jadranski zbornik), a objavio je i nekoliko serija feljtona o istočnojadranskom ribarstvu u emisiji Pomorska večer na Radio Zagrebu (1977–82). Bio je glavni urednik časopisa Morsko ribarstvo (1970–81).

Naslovnica knjige Ribarstvo na Jadranu, 1984.

U LZ-u bio je urednik struke ribarstvo u drugome izdanju Pomorske enciklopedije (1972–85), a surađivao je i na Pomorskome leksikonu (1990). Od knjiga ističu se njegova djela Tunolov na Jadranu (1962), Sportski ribolov na Jadranu (1975) i Ribarstvo na Jadranu (1984).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

B. Pleše: BASIOLI, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 506.

Basioli, Josip

Ribarski statističar i povjesničar ribarstva.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Basioli
Mjesto i datum rođenja
Sali na Dugom otoku, 11. 01. 1913.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 28. 12. 1987.

Kategorije i područja
Kategorija