Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Capar, Rudolf (Beograd, 25. V. 1928 − Rijeka, 6. V. 2008), pravnik, stručnjak za pomorsko pravo.

Na Pravnome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1957., magistrirao 1974. te doktorirao 1982. disertacijom Pristup moru država bez morske obale. Uz pravno obrazovanje, diplomirao je na Ekonomskome fakultetu 1967. te završio nautički studij na Višoj pomorskoj školi u Piranu 1974. Nakon plovidbene prakse, 1982. položio je ispit za kapetana duge plovidbe. Radio je u Državnom osiguravajućem zavodu (1953−56), potom kao zamjenik općinskoga tužitelja u Kotarskom javnom tužilaštvu u Rijeci (1956–60). Od 1961. bio je nastavnik na Višoj pomorskoj školi u Rijeci, odn. Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj (→ Pomorski fakultet u Rijeci), na kojem je redoviti profesor bio od 1988. Predavao je kolegije trgovačkoga, privrednoga, pomorskoga i međunarodnoga pomorskog prava. Bio je direktor Više pomorske škole (1972−74) i zamjenik direktora u dvama mandatima te dekan Fakulteta (1984−88. i 1992−94). Umirovljen je 1998.

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila su međunarodno pravo mora i pomorsko upravno pravo. Autor je djela Pomorsko upravno pravo (1987), Međunarodno pomorsko ratno pravo (1988), Pravne osnove zaštite na radu pomoraca i lučkih radnika (1989), Traganje i spašavanje ljudi na moru (1989) te Hrvatsko-engleski rječnik pomorskog nazivlja (1991). Pokretač je časopisa Biblioteka pomorskog časnika, kojega je bio dugogodišnji urednik. Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci dodijeljeno mu je 2002.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: CAPAR, RUDOLF. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 569.

Capar, Rudolf
Pravnik, stručnjak za pomorsko pravo.

Opći podatci
Ime
Rudolf
Prezime
Capar
Mjesto i datum rođenja
Beograd (Srbija), 25. 05. 1928.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 06. 05. 2008.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje