Objavljeno: .
Ažurirano: 3. prosinca 2018.

Pomorski fakultet u Rijeci, visokoškolska i znanstvena ustanova u sastavu Sveučilišta u Rijeci, osnovana 1949. kao Viša pomorska škola. Fakultet izvodi sveučilišne preddiplomske i diplomske studijske programe iz područja pomorstva i pomorskoga prometa te integrirani kooperativni poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo. Na Fakultetu studira gotovo 2000 studenata, a zaposlenih je oko 110, od kojih 75 u nastavničkom i suradničkom zanimanju.

Pomorski fakultet u Rijeci

Povijesni razvoj

Početci pomorskog obrazovanja u Rijeci sežu u 1857., kada je otvorena → Mornarička akademija koja je u Rijeci neprekidno djelovala 1866−1914., a upisivali su je polaznici iz čitave Austro-Ugarske Monarhije.

Nakon više od tri desetljeća prekida, visokoškolsko pomorsko obrazovanje u Rijeci ponovno je uspostavljeno 1949. osnutkom Više pomorske škole. Škola je bila organizirana u tri odjela: Pomorsko-nautički, Brodostrojarski i Pomorsko-ekonomski. U sljedećim godinama osnovani su Radiotelegrafski odsjek (1956), Elektrostrojarski odjel željezničkoga smjera (1960), Zavod za pomorsku navigaciju i pogon broda (1964), Interfakultetski studij brodostrojarske i nautičke struke (1969) te Odjel za lučki transport (1969). Na riječkom Ekonomskome fakultetu 1971. osnovan je međufakultetski studij za pomorski saobraćaj s Odjelom za pomorstvo i saobraćaj. Ujedinjenjem Odjela sa Školom, 1978. nastao je Fakultet za pomorstvo i saobraćaj.

Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj od 1980. stjecali su se magisteriji i doktorati iz područja tehnologije prometa, a nabavljeni su i prvi nautički simulator (1980) i prvi simulator za studente brodostrojarskog smjera (1987).

Fakultet je 1992. preimenovan u Pomorski fakultet, a 1998. podijeljen je u dvije samostalne obrazovne ustanove: Visoku pomorsku školu u Rijeci i Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci. Te su ustanove ponovno ujedinjene 2001. u Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, koji djeluje do danas.

Dekani ove visokoškolske ustanove bili su Ladislav Tambača, → Luka Dančević, → Boris Prikril, Milan Stojković, Vladimir Medanić, → Branko Bonefačić, → Rudolf Capar, → Predrag Stanković, Aleksandar Dolinar, → Dinko Zorović, → Pavao Komadina, → Edna Mrnjavac, → Hrvoje Baričević, → Boris Pritchard, → Serđo Kos, Alen Jugović.

Organizacija

Fakultet čini pet zavoda i tri samostalne katedre: Zavod za nautičke znanosti, Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku, Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku, Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu, Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu, Katedra za društvene znanosti, Katedra za prirodne znanosti i Katedra za strane jezike. Nastavni, znanstveni i visokostručni rad provodi se putem pet preddiplomskih i pet diplomskih studijskih programa te jednog poslijediplomskoga sveučilišnog studija.

Nautika i tehnologija pomorskog prometa je preddiplomski i diplomski studij za stjecanje kompetencija za vođenje i upravljanje brodom te sudjelovanje u upravljanju brodskim poduzećima ili upravljanje pomorskom plovidbom, sudjelovanje u pomorskim gospodarskim djelatnostima i upravljanje poduzećima i ustanovama vezanima uz pomorstvo.

Brodostrojarstvo te Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa su preddiplomski i diplomski studiji za stjecanje kompetencija za upravljanje i održavanje brodskih strojnih sustava te iskustva u upravljanju pomorskim i prometnim ustanovama i poduzećima kojima su djelatnosti usko vezane uz brodsko strojarstvo i pomorstvo općenito.

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu je preddiplomski i diplomski studij za stjecanje kompetencija za vođenje, planiranje i održavanje elektroničkih i informatičkih sustava automatike na brodovima, postrojenjima za podmorska istraživanja i sličnim sustavima u pomorskome gospodarstvu.

Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu je preddiplomski i diplomski studij za stjecanje kompetencija za vođenje pomorskih organizacijskih poslovnih sustava i procesa u gospodarskim djelatnostima kao što su brodska, lučka, transportna, brodograđevna ili ribarska poduzeća, te za sudjelovanje u upravljanju pomorskim i prometnim ustanovama i poduzećima.

Tehnologija i organizacija prometa je preddiplomski i diplomski studij za stjecanje kompetencija za obavljanje poslova u širokom području tehnologije prometa u pomorskim i prometnim ustanovama i poduzećima kojima su djelatnosti vezane uz pomorstvo i promet (primjerice luke, lučke uprave, brodari, agencije, otpremnici, carina, cestovni i željeznički prijevoznici, lučke kapetanije, ministarstvo nadležno za pomorstvo i promet).

U suradnji sa splitskim Pomorskim fakultetom, Pomorski fakultet u Rijeci nositelj je poslijediplomskoga međusveučilišnog studija Pomorstvo. Studijski program provodi se unutar sedam studijskih smjerova: Nautičke znanosti, Pomorski energetski i strojni sustavi, Elektronika i pomorske komunikacije, Logistika i management u pomorstvu i prometu, Lučki sustavi i tehnološki procesi u prometu, Zaštita mora i priobalja te Vojni pomorski sustavi.

Znanost i izdavaštvo

Znanstvena istraživanja provode se od osnutka 1949., a kao rezultat stvaralačke aktivnosti nastavnika, Fakultet je nakladnik mnogih udžbenika, priručnika i časopisa. Časopis Pomorstvo – Scientific Journal of Maritime Research (→ Pomorstvo) izlazi od 1999., a sljednik je Zbornika koji je izlazio od 1964. Izlazi dva puta na godinu (do 2006. jednom na godinu), a ondje se objavljuju znanstveni i stručni radovi iz područja pomorstva te drugih znanstvenih područja poput nautike, brodostrojarstva, astronomije, ekologije, pomorske ekonomije, tehnologije prometa i transporta i dr. Radovi objavljeni u časopisu uvršteni su u baze podataka Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytic) i WoSCC (od engl. Web of Science Core Collection). S Društvom za proučavanje i unapređenje pomorstva RH, Fakultet je suizdavač Pomorskoga zbornika, multidisciplinarnoga časopisa u kojem se objavljuju znanstveni i stručni radovi iz područja tehničkih i društvenih znanosti vezani uz pomorstvo i promet, a koji izlazi jedanput na godinu od 1963.

Nastava

Fakultet razvija postojeće obrazovne programe i kreira nove koji se pojavljuju razvojem pomorstva i pravne regulative u pomorstvu, ponajprije primjenom regulative koju je donijela Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Organization, IMO). Nastava se izvodi u prostorima opremljenima suvremenom i složenom opremom, kao što su nautički brodostrojarski simulatori, laboratorij s radijskim uređajima za pomorske komunikacije, praktikum s uređajima rashladne tehnike, elektronički laboratorij i dr. Praktični dio nastave izvodi se na školskome brodu Kraljica mora te na poligonu za sigurnost na moru i protupožarnu zaštitu.

Obrazovanje je usklađeno s međunarodnom konvencijom o standardima osposobljavanja, ovjeravanja i nadzora pomoraca (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW). Studenti Fakulteta od 1996. u listu Plima objavljuju reportaže, razgovore s profesorima, uočavaju probleme i iznose ideje za njihovo rješavanje, korisne informacije i zabavni sadržaj.


Ostali podatci
Što pročitati?

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1949 – 2009. Rijeka, 2009.

Mrežne poveznice

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Pomorski fakultet u Rijeci

Visokoškolska i znanstvena ustanova u sastavu Sveučilišta u Rijeci osnovana 1949. kao Viša pomorska škola.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Rijeka
Godina osnutka
1949.
Prijašnji nazivi

Viša pomorska škola (1949–78)

Fakultet za pomorstvo i saobraćaj (1978–92)

Pomorski fakultet (1992–98)

Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci (1998–2001)

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci (od 2001)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje