Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Pritchard, Boris (Rijeka, 21. I. 1945), jezikoslovac, anglist i stručnjak za engleski jezik u pomorskoj struci.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1969., magistrirao 1979. te doktorirao 1985. Na Višoj pomorskoj školi u Rijeci (→ Pomorski fakultet u Rijeci) radio je 1975−2011., gdje je od 2001. redoviti profesor. Predavao je kolegije engleskoga jezika. Na tom je fakultetu bio predstojnik Katedre za strane jezike (1986−87., 1991−97., 2012−15), dekan u dva mandata (1999−2001. i 2001–04) i prodekan (1994−99). Specijalizacije je pohađao na sveučilištima u Plymouthu i Birminghamu. Predavao je i na filozofskim fakultetima u Rijeci i Zagrebu. Pomogao je osnovati studij anglistike na Filozofskome fakultetu u Rijeci te je bio prvi predstojnik i voditelj toga studija (1999−2000). Bio je savjetnik i instruktor Međunarodne pomorske organizacije (International Maritime Organization, IMO) 2002−09. te je održao mnogobrojna predavanja u Europi, Aziji, Africi te Srednjoj i Južnoj Americi. Na španjolskom Sveučilištu Cádiz predaje od 1990., a na Centru za tvornice budućnosti (Centre for Factories of the Future) u Ujedinjenome Kraljevstvu od 2000.

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa su lingvistička istraživanja i praktični aspekti standardizacije i nastave engleskoga jezika u pomorskoj struci, leksikologija i leksikografija te teorija i praksa prevođenja. Autor je knjige Jezični aspekt pomorskih VHP komunikacija (1988), rječnika Hrvatsko ili srpsko engleski rječnik pomorskog nazivlja (s A. Spinčić i suradnicima, 1989) te udžbenika Maritime English I (1995) i English textbook for marine engineers II (s A. Spinčić, 1994). Bio je predsjednik Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (1997−2002).

Pritchard, Boris
Profesor engleskoga i talijanskoga jezika te književnosti, stručnjak za engleski jezik u pomorskoj struci.

Opći podatci
Ime
Boris
Prezime
Pritchard
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 21. 01. 1945.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje