Objavljeno: .
Ažurirano: 14. prosinca 2023.

Coronelli, Vincenzo Maria (Corneille; Vicent, Vicenzo; Marc, Marco) (Ravenna, 16. VIII. 1650 – Venecija, 9. XII. 1718), geograf, kartograf i teolog.

Zemljopisna karta Corso del Danubio da Vienna sin a Nicopoli e paesi adiacenti [list Mare della Dalmatia] descriti, 1696., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka Novak (ZN-Z-XVII-COR-1696)

Od 1667. studirao je astronomiju, potom i teologiju i humanistiku. Godine 1671. pristupio je franjevačkomu redu, doktorirao je 1673. Bavio se izradbom globusa te je u venecijanskom franjevačkom samostanu S. Marie Gloriose dei Frari, u kojem je živio, osnovao kartografsku radionicu. U njoj je među ostalim izradio dva velika globusa kojih je promjer bio četiri metra (za Luja XIV.). Zbog uspješnog kartografskog rada mletački Senat proglasio ga je 1685. kozmografom Mletačke Republike. Poznato je oko 400 njegovih karata, a na velikom broju njih prikazao je područje današnje Hrvatske. Značajan je njegov manji izolar jadranske i jonske obale Mari, Golfi, Isole, Spiaggie, Porti, Citta, Fortezze ed altri Louoghi dell’ Istria, Quarner, Dalmazia, Albania, Epiro e Livadia koji je objavio 1688., a sadržava listove s kartama (npr. Istra, šira okolica Zadra, karta ušća rijeke Neretve, Dubrovačka Republika, Boka kotorska) i 68 veduta hrvatske obale, primorskih mjesta i utvrda. Vrlo uspjelu kartu Dubrovačke Republike iz izolara objavljivao je poslije pod naslovom Stato di Ragusi, Bocca del Fiume Narenta, Isole di Lesina e Curzola nella Dalmatia posseduta Dalla Serenissima Republica di Venetia. Istarski poluotok i kvarnerske otoke je najbolje prikazao na karti Distretto della Dalmazia Diuisa ne suoi Contadi (dva lista, 1 : 500 000, 1688). Godine 1689. osmislio je enciklopedijsko djelo Biblioteca Universale koje je objavio u 13 velikih svezaka (1690–1701), od kojih prvih pet svezaka uglavnom sadržava geografske karte, a ostali planove i vedute gradova, luka i tvrđava te razne povijesne, etnografske, pomorske i ratne scene kao i portrete plemićkih, kraljevskih i crkvenih osoba i znamenitih ljudi. Njegovo najveće kartografsko djelo je atlas Atlante Veneto, kojega je prvi svezak objavljen 1691., a drugi 1695. U prvome svesku nalazi se velika karta podunavskih zemalja Corso del Danubio da Vienna Sin’ a Nicopoli e paesi Adiacenti, a drugi dio drugoga sveska (1696. objavljen pod naslovom Isolario dell’Atlante Veneto) sadržava nekoliko karata hrvatskoga područja (npr. Ristretto della Damlazia, Diuisa né suoi Contandi, gia presentata alla Serenissima Republica di Venezia). Pretpostavlja se da je Coronelli sam crtao svoje karte na bakrenoj ploči. Utemeljio je u Veneciji 1860. prvo geografsko društvo Accademia Cosmographica degli Argonauti. Nekoliko njegovih djela čuva se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Metropolitani i Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu.

Coronelli, Vincenzo Maria
Zemljopisna karta iz djela Atlante Venetio (Stato di Ragusa Bocca del Fiume Narenta.........), 1907., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka zemljovida i atlasa (S-JZ-XVII-35)

Mletački geograf, kartograf i teolog.

Opći podatci
Ime
Vincenzo Maria (Vicent, Vicenzo, Marc, Marco)
Prezime
Coronelli (Corneille)
Mjesto i datum rođenja
Ravenna (Italija), 16. 08. 1650.
Mjesto i datum smrti
Venecija (Italija), 09. 12. 1718.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje