Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Dworski, Emanuel (Sušak, 10. XII. 1912 – Rijeka, 31. V. 1991), pomorski pravnik i kapetan duge plovidbe.

Diplomirao je 1936. na Pravnome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1937. Završio je i Pomorsko-trgovačku akademiju u Bakru 1938., nakon čega je plovio na brodovima obalne plovidbe. Bio je voditelj Pravnog odsjeka u Vojnoj upravi Jugoslavenske armije (1945–46), sudac riječkoga Okružnog privrednog suda (1947–52. i 1956) i zapovjednik na prekomorskim brodovima poduzeća Jugolinija u Rijeci (1953–54., 1957–59). Zapovijedao je brodom Drvar koji je otvorio prvu jugoslavensku plovidbenu liniju za Južnu Ameriku (1958). Bio je profesor Više pomorske škole (1959), izvanredni (1963–69) i redoviti (1969–73) profesor pomorskog i prometnog prava Ekonomskoga fakulteta te jedan od osnivača i prvih nastavnika Pravnoga fakulteta u Rijeci. Bio je stručnjak UN-a za pomorsko zakonodavstvo u Gvineji (1967–68) te Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) u Nepalu (1970–72) i Barbadosu (1974–75), gdje je postavio i izradio prve pomorske zakonike. Održao je i ciklus predavanja iz pomorskoga prava na Tribhuvan University u Katmanduu u Nepalu (1970) te na Regional Training Institute u Aleksandriji (1974).

Objavio je članke i rasprave iz područja pomorskoga prava, pomorstva i navigacije u mnogobrojnim časopisima i zbornicima (1956–75) te napisao skriptu Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova (1961–69) i Osnovi pomorstva i navigacije (1965).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

Z. Kolacio, T. Delibašić: DWORSKI, EMANUEL. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 732.

Dworski, Emanuel
Pomorski pravnik i kapetan duge plovidbe.

Opći podatci
Ime
Emanuel
Prezime
Dworski
Mjesto i datum rođenja
Sušak, 10. 12. 1912.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 31. 05. 1991.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje