Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, javna ustanova koja se bavi istraživačkim projektima te stjecanjem i prenošenjem znanja u području biotehničkih znanosti (poljoprivreda i šumarstvo). Osnovan je 1894. u Splitu kao Kemično-gospodarstvena pokušajna postaja.

Kemijski laboratorij Poljodjelske škole i pokušališta u Splitu, 1906.

Godine 1905. pri postaji je osnovana poljodjelska škola, a postaji je naziv promijenjen u Poljodjelska škola i pokušalište u Splitu. Zbog povećanih potreba za prostorom u Splitu joj je 1907. izgrađena nova trokatnica. Ustanova je u to doba kontrolirala kvalitetu prehrambenih proizvoda u Dalmaciji (posebice vina i ulja), te vodila statistiku o sastavu i kvaliteti vina. Prvih je nekoliko desetljeća njezina postojanja obilježio rad na regeneraciji dalmatinskih vinograda uništenih filokserom. Zahvaljujući njezinoj stručnoj potpori, 1905–10. obnovljeno je oko 15 000 ha vinograda (na američkoj podlozi). U razdoblju između dvaju svjetskih ratova ustanova je nekoliko puta mijenjala naziv te je iseljena iz svoje zgrade. Unatoč teškoćama, uz postojeći je agrokemijsko-enološki odjel uspjela osnovati entomološki (1925), fitopatološki (1929), pedološki (1929) i agrobotanički odjel (1930). Pri ustanovi je 1933. osnovan i laboratorij za istraživanje buhača, za potrebe kojega je izgrađena zgrada. Nakon II. svj. rata rad ustanove usmjeren je prema obrazovnoj funkciji, pa je osnažen stručni i znanstveni dio kolektiva, a od 1962. pripajanjem Šumsko-pokusne postaje djelatnost ustanove proširena je na brigu za šumarstvo Jadrana i melioraciju šumskih površina na kršu. Zahvaljujući proširenju djelatnosti, ustanova od 1964. nosi današnji naziv. U suradnji sa zagrebačkim → Agronomskim fakultetom Institut je 1977. osnovao Centar za studije poljoprivrede Mediterana u sklopu kojega su se izvodili poslijediplomski studiji iz vrtlarstva Mediterana (od 1979/80) i voćarstva Mediterana (od 1980/81). Institut danas izvodi nastavu iz Studija mediteranske poljoprivrede trogodišnjega međusveučilišnoga preddiplomskog studija u izvođenju kojega sudjeluju i nastavnici zagrebačkog Agronomskoga fakulteta. Težište toga studija počiva na specifičnim potrebama poljoprivredne proizvodnje u agroekološkim uvjetima mediteranskoga dijela Hrvatske.

Pokusni vinograd Kemično-gospodarstvene pokušajne postaje, 1910.

Institut surađuje na projektima s poljoprivrednim proizvođačima, gospodarskim subjektima te javnom i državnom upravom. S pomoću laboratorija pruža usluge fizikalno-kemijskih analiza (Enološki laboratorij, Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja, Laboratorij za preradbu voća i povrća). Rad Instituta danas je organiziran u tri zavoda (Zavod za biljne znanosti, Zavod za primijenjene znanosti i Središnji zavod), Samostalni odjel za šumarstvo i Odjel uprave. Zavod za biljne znanosti bavi se istraživanjima vinogradarstva i vinarstva, voćarstva i maslinarstva, povrćarstva, preradbe voća i povrća, kulturom biljnoga tkiva te aromatskim i ljekovitim biljem, dok su istraživanja Zavoda za primijenjene znanosti usmjerena na istraživanja tla i prehrane bilja, zaštitu bilja i agroekonomiku. Središnji zavod koordinira rad svih sastavnica Instituta, a Samostalni odjel za šumarstvo provodi istraživanja vezana uza šumarstvo na jadranskom području i melioracije degradiranih šumskih površina na kršu. Institut posjeduje zaštićene objekte za uzgoj biljaka (eksperimentalni staklenik podignut 2003. površine 340 m2 i plastenik za bezvirusnu reprodukciju agruma podignut 2002. površine 1024 m2), pokusna polja s višegodišnjim kolekcijskim nasadima autohtonih sorti masline, badema, trešnje, višnje maraske, smokve, šipka, vinove loze i ljekovite kadulje (Duilovo i Kaštel Stari) koji su važni radi očuvanja autohtonoga genofonda i bioraznolikosti na jadranskom području RH, te radi daljnje selekcije i oplemenjivanja (ostvarivanje novih kultivara visoke kakvoće). Institut ima knjižnicu i Zbirku kukaca (uključuje dio bogate i vrijedne zbirke kukaca Petra Novaka, entomologa, kolekcionara i jednog od pionira proučavanja entomofaune Dalmacije) koja sadržava insektske vrste redova: Homoptera, Heteroptera i Coleoptera, a koje pojedini primjerci datiraju s kraja XIX. st.

Laboratorij za metabolomiku, 2021.

Molekularni laboratorij, 2021.

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Znanstvenoistraživačka ustanova koja se bavi istraživačkim projektima te stjecanjem i prenošenjem znanja na području biotehničkih znanosti.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Split
Godina osnutka
1895.
Prijašnji nazivi

C. K. Kemično–gospodarstvena pokušajna postaja (1894-1905)

C. K. Poljodjelska škola i pokušalište u Splitu (1905-?)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (od 1964)


Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje