Objavljeno: .
Ažurirano: 26. siječnja 2024.

Karaman, Ljubo (Split, 15. VI. 1886 – Zagreb, 19. IV. 1971), povjesničar umjetnosti i konzervator, istaknuo se istraživanjem umjetničkih spomenika Dalmacije, kontinentalne Hrvatske i Istre.

Diplomirao je 1910. povijest i zemljopis na Filozofskom fakultetu u Beču, gdje je 1912–14. studirao povijest umjetnosti kod Josefa Strzygowskoga i 1920. doktorirao disertacijom Die romanische Plastik in Spalato (mentor Max Dvořák). Godine 1911. je kratko radio kao nastavnik u klasičnoj gimnaziji u Splitu, a potom u dubrovačkoj gimnaziji. Od 1919. bio je asistent Pokrajinskoga konzervatorskoga ureda za Dalmaciju, a od 1926. glavni konzervator za Dalmaciju u Splitu. Od 1941. do umirovljenja 1950. bio je ravnatelj Konzervatorskoga zavoda u Zagrebu.

Sljedbenik je povjesničara umjetnosti i konzervatora Aloisa Riegla i Dvořáka i pristaša bečke škole povijesti umjetnosti. Najviše je obrađivao umjetničke spomenike Dalmacije od kasne antike do baroka, a pisao je i o srednjovjekovnoj umjetnosti Istre, kontinentalne Hrvatske te BiH. Svojim istraživanjima pridonio je razradbi umjetničkih razdoblja i vrednovanju umjetničkoga izraza spomenika Hrvatske. U svom radu sprečavao je nagrđivanja i rušenja spomenika i s posebnom pozornošću prilazio konzerviranju dalmatinskih spomeničkih cjelina, a restauriranje je prihvaćao u ograničenom opsegu i uz određene uvjete. Pisao je opsežne povijesne preglede umjetničke baštine hrvatskih krajeva, a mnogobrojne tekstove objavljivao je u periodici, npr. Arhitektura, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Hrvatska revija, Historijski zbornik, Peristil i dr. U svojim se radovima među ostalim posvetio temama poput organizacije konzervatorske službe u Hrvatskoj, pitanjima odstranjenja zgrade stare biskupije u Dioklecijanovoj palači te izoliranja tzv. Hrvojeve kule u Splitu, suprotstavio se postavljanju Meštrovićeva spomenika na Peristilu zbog narušavanja estetske ravnoteže. Pisao je također o Jurju Dalmatincu, o srednjovjekovnim crkvicama sv. Petra u Priku i sv. Mihajla kraj Stona, šibenskoj i korčulanskoj katedrali i dr. Autor je knjiga Palača cara Dioklecijana u Splitu (1927., suautor F. Bulić), Iz kolijevke hrvatske prošlosti (1930), Pregled umjetnosti u Dalmaciji od doseljenja Hrvata do pada Mletaka (1952), O djelovanju domaće sredine u umjetnosti hrvatskih krajeva (1963) i dr. Bio je redoviti član JAZU-a od 1965. Dobitnik je Nagrade za životno djelo 1964. Kako je povijesnoumjetničko istraživanje produbio poznavanjem arheologije i povijesti, osobito srednjovjekovne hrvatske, uvodeći pritom nove metode i znanstveno-sustavno interpretiranje, smatra se utemeljiteljem suvremene hrvatske povijesnoumjetničke znanosti.


Ostali podatci
Što pročitati?

A. Deanović: Umro je Ljubo Karaman. Arhitektura, 25(1971) 109–110, str. 92–93.

A. Deanović: Dr Ljubo Karaman – čovjek u našem prostoru. Čovjek i prostor, 18(1971) 10(223), str. 24–25.

I. Maroević: Ljubo Karaman u kontekstu suvremene teorije konzervatorstva. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 12(1986) 12, str. 151–159 .

I. N. Unković. U povodu 40. obljetnice smrti Ljube Karamana (1971.2011.). Kulturna baština, (2011) 37, str. 339–350.

Iz arhive LZMK-a

V. Flego: KARAMAN, LJUBO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 72–75.

Karaman, Ljubo

Povjesničar umjetnosti i konzervator, istaknuo se istraživanjem umjetničkih spomenika Dalmacije, kontinentalne Hrvatske i Istre.

Opći podatci
Ime
Ljubo
Prezime
Karaman
Mjesto i datum rođenja
Split, 15. 06. 1886.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 19. 04. 1971.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje