Objavljeno:
Ažurirano: 21. studenoga 2018

Mardešić, Petar (Makarska, 18. IX. 1903 – Zagreb, 14. II. 1973), pomorac, kartograf, leksikograf i publicist.

Završio je nautičku školu u Bakru (1922), te je školovanje nastavio na Vojnoj akademiji u Beogradu i Pomorskoj vojnoj akademiji u Dubrovniku; 1925. stekao je čin poručnika korvete. Još za studija pokazao je sklonost prema hidrografiji i kartografiji, te je nakon njega upućen na specijalizaciju na Visoku hidrografsku školu u Pariz, gdje je stekao zvanje inženjera. Višu školu Pomorske vojne akademije u Dubrovniku završio je 1940. stekavši čin poručnika bojnoga broda. Radio je u Hidrografskom uredu u Dubrovniku i Splitu (→ Hrvatski hidrografski institut), a prije II. svj. rata predavao je na Pomorskoj vojnoj akademiji. Nakon II. svjetskog rata radio je u Učilima, a od 1953. u LZ-u kao urednik za pomorstvo i kartografiju te pomoćnik glavnog urednika Pomorske enciklopedije. Osnivač je kartografskog odjela LZ-a. Bio je glavni urednik Atlasa svijeta (1961–69), Atlasa Jadrana (1964) i Auto-atlasa Jugoslavije (1967., 1973). Autor je mnogih stručnih i popularnih djela pomorske tematike: Riječno brodarstvo (1943), Pomorstvo (1944), Enciklopedija plovidbe (1949), Brodovi kroz vjekove (1949), Morski čovjek (1951), Kristof Kolumbo (1957), Marko Polo (1960) i dr. Bavio se i prevođenjem.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: MARDEŠIĆ, PETAR. Pomorska enciklopedija, sv. 4, 1978., str. 522.

Mardešić, Petar
Pomorac, kartograf, leksikograf i publicist.

Opći podatci
Ime
Petar
Prezime
Mardešić
Mjesto i datum rođenja
Makarska, 18. 09. 1903.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 14. 02. 1973.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje