Objavljeno: .
Ažurirano: 26. studenoga 2018.

Pomorski fakultet u Splitu, visokoškolska i znanstvena ustanova u sastavu Sveučilišta u Splitu, osnovana 2003., koja obuhvaća sveučilišne preddiplomske i diplomske studijske programe u području pomorstva i pomorskoga prometa, omogućuje stjecanje doktorata znanosti u suradnji s Pomorskim fakultetom u Rijeci, te razvija znanstveni i stručni rad. Na Fakultetu studira oko 1600 studenata, a zaposleno je oko 100 djelatnika od kojih 70 u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima.

Povijest

Fakultet je sljednik dugačke tradicije nastave pomorstva u Splitu. Prva Pomorska škola u Splitu utemeljena je 1849., a ukinuta 1874. Brodostrojarski smjer u okviru Tehničke škole uveden je 1925., a Pomorska škola ponovno je otvorena 1959. Imala je tri odsjeka: Nautički, Brodostrojarski i Brodograđevni.

Visoka pomorska škola u Splitu također je osnovana 1959. U sastav Sveučilišta u Splitu ušla je 1998.

Pomorski fakultet u Dubrovniku sa studijima u Dubrovniku i Splitu, u sastavu Sveučilišta u Splitu, počeo je raditi 1987. Godine 1998. kao sljednik Studija u Splitu Pomorskoga fakulteta u Dubrovniku, osnovan je Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu. U sklopu tog odjela održavala se nastava triju sveučilišnih dodiplomskih studija: Morsko ribarstvo, Biologija i ekologija mora te Pomorski sustavi i procesi. Godine 2003., studij Pomorski sustavi i procesi izdvojio se iz sastava Odjela za studij mora i pomorstva, te je spajanjem s Visokom pomorskom školom u Splitu prerastao u Pomorski fakultet. Odjel za studij mora i pomorstva istodobno je promijenio naziv u Odjel za studij mora.

Organizacija

Fakultet provodi šest preddiplomskih i diplomskih studija, te jedan doktorski studij, a djeluje u četiri zavoda i dvije samostalne katedre: Zavod za pomorsku nautiku, Zavod za brodostrojarstvo, Zavod za pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, Zavod za pomorske sustave i procese, Katedra za opće i zajedničke predmete i Katedra za strane jezike. Kao dio Sveučilišta u Splitu, Fakultet sudjeluje i u provedbi vojnoga studijskog programa Vojno pomorstvo.

Pomorska nautika je preddiplomski i diplomski studij na kojem studenti stječu kompetencije za vođenje, upravljanje i održavanje brodskih i navigacijskih sustava, za znanstvenoistraživački rad u područjima pomorskih znanosti, sudjelovanje u pomorskim gospodarskim djelatnostima i upravljanje poduzećima i službama.

Brodostrojarstvo je preddiplomski i diplomski studij na kojem studenti stječu kompetencije za vođenje, upravljanje i održavanje brodskih strojnih sustava, istraživanja inteligentnih brodskih sustava, računalno upravljanje tehničkim sustavima i simuliranje energetskih procesa.

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije je preddiplomski i diplomski studij na kojem studenti stječu kompetencije za razvoj, instaliranje i održavanje složenih elektrotehničkih sustava na brodovima, postrojenjima za podmorska istraživanja i sličnim sustavima u pomorskome gospodarstvu. Studij omogućuje zapošljavanje na brodovima, u poduzećima koja se bave tehnologijom pomorskoga prometa, u obalnoj straži, lukama, te poduzećima (brodogradnja, brodarske kompanije, marine i dr.) koja se bave razvojem, projektiranjem, instaliranjem i održavanjem računalnih, elektroničkih, komunikacijskih i navigacijskih sustava te sustava za automatsko upravljanje procesima u pomorstvu.

Pomorske tehnologije jahta i marina je preddiplomski i diplomski studij na kojem studenti stječu kompetencije za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja upravljanja, prepoznavanja, oblikovanja i rješavanja problema, za obavljanje složenih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenome pristupu, za projektiranje novih sustava, komponenata ili procesa, za razumijevanje timskoga rada i etičke odgovornosti te za razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu.

Pomorski menadžment je preddiplomski i diplomski studij na kojem studenti stječu kompetencije za kvalitetno vođenje pomorskih organizacijskih poslovnih sustava i procesa, posebno u gospodarskim djelatnostima, kao što su brodska, lučka, transportna, brodograđevna ili ribarska poduzeća, za kvalitetno sudjelovanje u upravljanju poslovnim organizacijskim sustavima.

Pomorski sustavi i procesi je preddiplomski i diplomski studij na kojem studenti stječu kompetencije za znanstveni i stručni rad na poslovima vođenja, modeliranja i održavanja pomorskih organizacijskih, informacijsko-komunikacijskih, elektroenergetskih, strojnih i transportnih sustava i procesa u pomorstvu, sigurnosti pomorskoga prometa i pomorskih plovnih putova, upravljanju brodskim i drugim pomorskim organizacijama i lukama te ekološkim pomorskim sustavima i zaštitom mora.

Pomorski fakultet u Splitu suizvođač je na doktorskome međusveučilišnom studiju Pomorstvo, a nositelj studija je Pomorski fakultet u Rijeci. Smjerovi doktorskoga studija su: Nautičke znanosti, Pomorski energetski i strojni sustavi, Elektronika i pomorske komunikacije, Informacijske tehnologije u pomorstvu i prometu, Logistika i management u pomorstvu i prometu, Hidrografsko inženjerstvo, Lučki sustavi, Zaštita mora i priobalja, Vojni pomorski sustavi.

Na Fakultetu se provodi i vojni studijski program Vojno pomorstvo, petogodišnji integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sa smjerovima Vojna nautika, Vojno brodostrojarstvo te Vojna elektrotehnika. Nositelj studija je Sveučilište u Splitu, a namijenjen je obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane RH i Oružanih snaga RH. Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Splitu, Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman i Ministarstva obrane RH, a osim na Fakultetu, izvodi se u specijaliziranim učionicama i kabinetima vojarne Admiral flote Sveto Letica Barba, Pomorske baze Lora te na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

Znanost

Fakultet od 2008. organizira jednu od vodećih konferencija u jugoistočnoj Europi koja se bavi pomorskim znanostima – Međunarodnu konferenciju o pomorskoj znanosti (International Maritime Science Conference, IMSC). Konferencija se održava jedanput na godinu (osim 2010) u Podstrani, Splitu i Solinu, a od 2014. ujedinjena je s Međunarodnom konferencijom o prometnoj znanosti (International Conference on Transport Science, ICTS) koju organizira Fakultet za pomorstvo i promet iz Portoroža (Slovenija). Fakultet je 2012. osnovao znanstveno-stručni časopis → Transactions on Maritime Science – ToMS u kojem se objavljuju članci u pomorstvu.

Nastava

Nastava se izvodi u prostorima Fakulteta te na nautičkome i brodostrojarskome simulatoru, GMDSS (od engl. Global Maritime Distress and Safety System) simulatoru i elektrotehničkome laboratoriju. Praktični dio nastave izvodi se na školskome i istraživačkome brodu Naše more, školskome brodu Kraljica mora, brodovima → Jadrolinije te u radionicama → Brodosplita.

Fakultet posjeduje relevantne certifikate u skladu sa svjetskim normama o školovanju u području pomorstva i pomorskoga prometa.


Ostali podatci
Što pročitati?

Visoka pomorska škola u Splitu 1959/60. – 1999/2000. Split, 2000.

Zbornik 50 godina visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku i 90 godina od početka časopisa Naše more. Dubrovnik, 2009.

Mrežne poveznice
Pomorski fakultet u Splitu

Visokoškolska i znanstvena ustanova u sastavu Sveučilišta u Splitu osnovana 2003. koja obuhvaća sveučilišne preddiplomske i diplomske studijske programe u području pomorstva i pomorskoga prometa, omogućuje stjecanje doktorata znanosti u suradnji s Pomorskim fakultetom iz Rijeke, te razvija znanstveni i stručni rad.


Kategorije i područja
Kategorija
Područje