Objavljeno: .
Ažurirano: 10. prosinca 2021.

Šerif export-import d. o. o., trgovačko i drvoprerađivačko poduzeće osnovano 1990. sa sjedištem u Zagrebu. Od osnutka, glavna je orijentacija poduzeća izvoz drva i drvnih proizvoda (trupci, okrajčena građa, furnir, parket, elementi za namještaj i dr.), uglavnom od bukovine i hrastovine. Danas je među tri najveća izvoznika drvnih proizvoda u Hrvatskoj, a među mnogim inozemnim tržištima najznačajnije je ono egipatsko. Od 2006. poduzeće ulaže u otvaranje vlastitih pogona. Te je godine na prostoru stare pilane u Glini osnovan Drvni centar Glina d. o. o., koji s matičnim poduzećem čini grupu. Stalnom modernizacijom do danas je kapacitet pilane dosegnuo 70 000 m3 oblovine, sušionica 1000 m3 i parionica 400 m3, a proizvodi rezanu građu, blanjanu građu, elemente za proizvodnju ploča, parketa i namještaja, dovratnike i biomasu. Od 2011. u Glini djeluje i linija za proizvodnju klasičnog parketa i seljačkoga poda. Od iste je godine u vlasništvu poduzeća pilana u Malom Selu kraj Crnog Luga u Gorskom kotaru, s kapacitetom preradbe 30 000 m3 bukove i jelove oblovine. Od 2009. u sklopu grupe djeluje i poduzeće BE-TO Glina d. o. o., koje je u blizini Drvnoga centra izgradilo kogeneracijsko postrojenje na biomasu (drvni otpad, drvena sječka) za proizvodnju električne energije i opskrbu toplinskom energijom javnih ustanova u Glini (kaznionica, osnovna i srednja škola, dom zdravlja i dr.); postrojenje ima instaliranu električnu snagu 1 MW i toplinsku snagu 4 MW. Od 2020. slično postrojenje grupe djeluje i u Karlovcu (BE-TO Karlovac d. o. o.), električne snage 5,7 MW, a od te godine gradi se i postrojenje iste snage u Brinju (BE-TO Brinje d. o. o.). Grupa Šerif danas zapošljava gotovo 700 radnika. Za izvoz proizvoda koristi se Lukom Raša na temelju koncesije sklopljene s Lučkom upravom Rijeka.


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Šerif export-import d. o. o.
Trgovačko i drvnoprerađivačko poduzeće osnovano 1990. sa sjedištem u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1990.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje