Objavljeno: .
Ažurirano: 30. studenoga 2018.

Sjekavica, Ivo (Majkovi kraj Dubrovnika, 20. I. 1930 − Dubrovnik, 5. IX. 2001), inženjer geofizike i astronomije, stručnjak za navigaciju.

Višu pomorsku školu u Rijeci završio je 1960. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1966., magistrirao 1982. na Sveučilišnom centru za postdiplomski studij u Dubrovniku te doktorirao 1985. na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci (danas Pomorski fakultet) disertacijom Nove metode određivanja sistemske pogreške pri određivanju geografskih koordinata. U Jugoslavenskoj linijskoj plovidbi (→ Jadrolinija) bio je kadet (1950−52), a nakon toga radio je u Pomorsko-transportnom poduzeću u Dubrovniku. Nakon služenja vojnoga roka u mornarici, zaposlio se u dubrovačkoj → Atlantskoj plovidbi. Od 1966. radio je na Višoj pomorskoj školi u Dubrovniku (od 1988. Brodarski fakultet, od 2003. → Sveučilište u Dubrovniku) predavajući nautičko-pomorske predmete, od 1994. u zvanju redovitoga profesora. Bio je dekan (1980−82., 1986−87. i 1991−92), te voditelj Nautičkoga odsjeka. Umirovljen je 2000.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa numeričko i astronomsko određivanje pozicije broda. Suautor je udžbenika Pravila o izbjegavanju sudara na moru (s H. Kačićem 1980−92).

Sjekavica, Ivo
Inženjer geofizike i astronomije, stručnjak za navigaciju.

Opći podatci
Ime
Ivo
Prezime
Sjekavica
Mjesto i datum rođenja
Majkovi kraj Dubrovnika, 20. 01. 1930.
Mjesto i datum smrti
Dubrovnik, 05. 09. 2001.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje