Objavljeno: .
Ažurirano: 11. svibnja 2023.

Sveučilište u Dubrovniku, visokoobrazovna ustanova osnovana u Dubrovniku 2003., koja provodi sveučilišne i stručne preddiplomske studije, sveučilišne i specijalističke diplomske studije te međusveučilišne poslijediplomske studije iz područja tehničkih, prirodnih i društvenih znanosti. Na Sveučilištu je 2017. bilo upisano oko 2200 studenata, a zaposleno oko 240 osoba, od kojih 147 u nastavničkom i suradničkom zanimanju.

Sveučilišni su preddiplomski studiji Akvakultura, Brodostrojarstvo, Ekonomija, Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, Mediji i kultura društva, Nautika, Pomorske tehnologije jahta i marina, Poslovna ekonomija, Primijenjeno/poslovno računarstvo, Restauracija i konzervacija te Povijest Jadrana i Mediterana. Stručni su preddiplomski studiji: Financijski menadžment, Sestrinstvo te Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija. Sveučilišni su diplomski studiji: Ekonomija, Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, Marikultura, Mediji, Odnosi s javnostima, Pomorstvo, Poslovna ekonomija, Poslovno računarstvo te Restauracija i konzervacija. Specijalistički su diplomski stručni studiji: Kliničko sestrinstvo i Financijski menadžment. Međusveučilišni su poslijediplomski studiji: Povijest stanovništva, Pomorstvo, Europska integracija, Molekularne bioznanosti, Upravljanje marketingom u turizmu, Biologija novotvorina, Primijenjene znanosti o moru i Komunikologija.

Zgrada Rektorata dubrovačkog sveučilišta

Povijest

Sveučilište u Dubrovniku osnovano je na temeljima visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku koje je započelo 1959. osnutkom Više pomorske škole te se nastavilo osnivanjem drugih visokih škola i fakulteta koji su prerasli u današnje odjele Sveučilišta u Dubrovniku.

Prvi direktor Više pomorske škole bio je je → Marin Knežević (1959–66), prvi studij bio je Nautika, a poslije su pokrenuti studiji Ekonomija u pomorstvu (1960) i Brodostrojarstvo (1965). Neko su vrijeme djelovale i Pedagoška akademija (1959–74), Muzička akademija te Odjel za violinu (1968–73). Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu osnovan je 1970. u Zagrebu, 1975. pripojena mu je Viša turistička škola u Dubrovniku (osnovana 1959), a od 1976. djelovao je u sastavu Sveučilišta u Splitu. Fakultetu je 1980. pripojen Centar za turističku dokumentaciju i informacije iz Dubrovnika, osnovan 1938. kao Arhiv za turizam. Dubrovačke pomorske škole udružile su se 1987. sa splitskim pomorskim školama u Centar za obrazovanje kadrova u pomorstvu, koji je sljedeće godine preimenovan u Pomorski fakultet. Pomorski fakultet bio je u sastavu Sveučilišta u Splitu, a prvi je dekan bio → Josip Lovrić (1987–90). Prvi studiji bili su pomorski promet nautičkog i brodostrojarskog smjera, koji su se izvodili u Dubrovniku i Splitu, a 1992. osnovan je i odsjek brodske elektroenergetike i elektronike.

Promjenama u zakonodavstvu visokih učilišta, 1994. uvedena su dva odvojena smjera u visokom obrazovanju, znanstveni (sveučilišni) i stručni (veleučilišni). Na Pomorskome fakultetu začeta je ideja o osnutku veleučilišta te je 1996. osnovano Veleučilište u Dubrovniku – Collegium Ragusinum, prvo javno veleučilište u Hrvatskoj. Naziv je dobilo prema nekadašnjem Dubrovačkom javnom visokom učilištu osnovanom 1624. Pomorski fakultet prešao je iz sastava splitskog sveučilišta u sastav novoosnovanog veleučilišta, koje je imalo četiri odjela: Nautički, Strojarski, Turistički i Odjel elektrotehnike i računarstva. Na Veleučilištu je 2001. započeo rad na osnutku Sveučilišta.

Sveučilište u Dubrovniku osnovano je 2003., a prvi je rektor bio → Mateo Milković (2003–12). Započelo je raditi sa šest odjela: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Pomorski odjel, Elektrotehničko-računarski odjel, Strojarski odjel (zatvoren 2007), Odjel za akvakulturu i Odjel za komunikologiju. Na tim su odjelima organizirani preddiplomski i stručni studiji koji su prije održavani na Veleučilištu u Dubrovniku i na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu. Godine 2005. osnovani su Odjel za umjetnost i restauraciju te Institut za more i priobalje, koji je pravni sljednik Biološkoga zavoda, Laboratorija za ekologiju planktona i Laboratorija za ekologiju i uzgoj morskih organizama → Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Prvi poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva pokrenut je 2006. u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Zavodom za povijesne znanosti HAZU-a iz Dubrovnika. Iste godine pokrenut je i specijalistički sveučilišni dvogodišnji studij Upravljanje marketingom u turizmu, a prvi trogodišnji stručni studij Sestrinstvo pokrenut je 2008. Od 2011. sastavnicom Sveučilišta postao je Zavod za maslinarstvo i južne kulture, koji je do tada bio dio Hrvatskoga centra za poljoprivredu, hranu i selo. Osnovani su i trogodišnji preddiplomski stručni studij Financijski menadžment, koji se izvodi u Pločama od 2012., preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana (2015) te preddiplomski stručni studij Hoteljerstvo, restoraterstvo i gastronomija (2016).

Organizacija

Sveučilište čini sedam odjela (Pomorski odjel, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjel za elektrotehniku i računarstvo, Odjel za akvakulturu, Odjel za komunikologiju, Odjel za umjetnost i restauraciju i Odjel za humanističke studije – u osnivanju), dva studija izvan odjela (Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo), Institut za more i priobalje, Zavod za mediteranske kulture, tri knjižnice (Knjižnica za tehničke i biotehničke znanosti, Knjižnica za društvene znanosti i Centar za turističku dokumentaciju i informaciju), Centar za jezike i Centar za informatičku potporu.

Institut za more i priobalje, akvarij u tvrđavi Sv. Ivan

Pomorski odjel obuhvaća preddiplomske studije Nautiku, Brodostrojarstvo i Pomorske tehnologije jahta i marina te diplomski i poslijediplomski studij Pomorstvo.

Nautika je preddiplomski studij na kojem se stječu kompetencije za poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za nautičku struku i proces uporabe broda (putovanje, manevriranje, rukovanje teretima, održavanje), prepoznavanje i rješavanje složenih plovidbenih problema izborom odgovarajućih metoda i postupaka, te primjenu najnovijih saznanja i tehnologija koje se rabe u pomorskom prometu.

Brodostrojarstvo je preddiplomski studij na kojem se stječu kompetencije za razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za brodostrojarsku struku, prepoznavanje i rješavanje inženjerskih problema te objedinjavanje teorijskih znanja i praktičnih vještina u rješavanju problemskih situacija.

Pomorske tehnologije jahta i marina je preddiplomski studij na kojem se stječu kompetencije za komercijalno i tehničko upravljanje marinama i flotom jahta i brodica.

Pomorstvo je diplomski studij na kojem studenti stječu kompetencije za upravljanje, održavanje i rukovanje suvremenim tehničkim i tehnološkim brodskim, lučkim i prometnim sustavima, za znanstvenoistraživački rad u područjima pomorskih znanosti, aktivno sudjelovanje u privrednim djelatnostima i upravljanju poduzećima i službama u području gospodarskih i javnih djelatnosti.

Poslijediplomski međusveučilišni studij Pomorstvo pokrenut je 2008. u suradnji s Pomorskim fakultetom u Rijeci, Pomorskim fakultetom u Splitu, Odjelom za pomorstvo Sveučilišta u Zadru, Hrvatskim hidrografskim institutom u Splitu i HRM-om, uz međunarodnu institucionalnu potporu. Studij ima devet studijskih smjerova: Nautičke znanosti, Pomorski energetski i strojni sustavi, Elektronika i pomorske komunikacije, Informacijske tehnologije u pomorstvu i prometu, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Hidrografsko inženjerstvo, Lučki sustavi, Zaštita mora i priobalja i Vojni pomorski sustavi.

Sveučilište organizira i izobrazbu pomoraca na 28 različitih tečajeva.

Odjel za elektrotehniku i računarstvo obuhvaća preddiplomske studije Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu i Primijenjeno/poslovno računarstvo te diplomske studije Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu i Poslovno računarstvo.

Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu je studij koji omogućava stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja brodske elektrotehnike i sukladnih kopnenih tehničkih sustava, kompetencije za analizu i uporabu električnih strojeva, uređaja i manjih elektroenergetskih sustava, za njihovo puštanje u pogon, ispitivanje, upravljanje i održavanje, nadzor nad izvođenjem i modernizacijom manjih cjelina elektroenergetskih sustava i postrojenja, za instaliranje, uporabu i održavanje brodskih i kopnenih elektrotehničkih, elektroničkih i komunikacijskih uređaja i sustava u pomorstvu, turističkim marinama, lučkim ispostavama, suvremenim hotelima i dr.

Primijenjeno/poslovno računarstvo je preddiplomski studij na kojem studenti iz područja primijenjenog i poslovnog računarstva s težištem na primjenu računala u svakodnevnom poslovanju stječu kompetencije za programiranje, povezivanje računala u mreže, primjenu računala u različitim gospodarskim djelatnostima, praktičan rad s bazama podataka, relacijski pristup i rad s distribuiranim bazama podataka.

Poslovno računarstvo je diplomski studij na kojem studenti iz područja primijenjenog i poslovnog računarstva s težištem na primjenu računala u svakodnevnom poslovanju stječu kompetencije za elektroničko poslovanje, projektiranje, upravljanje i strategije informacijskih sustava te primjenu računalne tehnologije u gospodarstvu.

Nastava

Sveučilište raspolaže suvremeno opremljenim amfiteatrima, učionicama, čitaonicama i knjižnicama, laboratorijima računarstva, elektrotehnike, komunikacijske tehnologije, hidraulike i pneumatike, brodostrojarskim i dvama navigacijskim simulatorima, brodicom za vježbe spašavanja, protupožarnim poligonom, nautičkim, brodostrojarskim i informatičkim kabinetima, brodskom radiopostajom za vježbe u komunikaciji i spašavanju, dvoranom za predavanja i međusobnu komunikaciju na daljinu, školskoistraživačkim brodom Naše more duljine 31 m, s 19 kabinskih postelja za studente, posadom od pet članova, predavaonicom i laboratorijima, istraživačkom brodicom Baldo Kosić II duljine 15,75 m za biološka i hidrografska istraživanja, oglednim istraživačkim i pokaznim sustavima za uzgoj morskih organizama, biološkim, kemijskim i laboratorijima za praktične vježbe studenata akvakulture i marikulture, akvarijem s više od 30 akvarijskih bazena, botaničkim vrtom na Lokrumu i dr.

Konzola upravljanja propulzijskim elektromotorima simulatora brodostrojarskoga simulatora dizelsko-električne propulzije, izrađena u norveškom poduzeću Kongsberg Maritime, Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku

Istraživački brod Baldo Kosić II, izgrađen u pulskom brodogradilištu Tehnomont, 2009.

Izdavaštvo

Sveučilište izdaje znanstvene časopise → Naše more i Ekonomska misao i praksa s duljom tradicijom izlaženja, te časopise MediAnali (2006), Unidu alumni (2007) i studentski list Punkt (2007).

Nastavnici i znanstvenici Sveučilišta objavili su više od 100 knjiga, udžbenika i monografija.

Znanstvenici Sveučilišta objavljuju svoje radove u znanstvenim i stručnim publikacijama, sudjeluju u znanstvenim i stručnim projektima te su rezultati njihova rada ugrađeni u udžbenike.


Sveučilište u Dubrovniku

Visokoobrazovna ustanova osnovana 2003. u Dubrovniku koja provodi sveučilišne i stručne preddiplomske studije, sveučilišne i specijalističke diplomske studije te međusveučilišne poslijediplomske studije iz područja tehničkih, prirodnih i društvenih znanosti.


Kategorije i područja
Kategorija
Područje