Objavljeno: .
Ažurirano: 12. svibnja 2023.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), državna agencija osnovana 2009. sa sjedištem u Osijeku, nadležna za istraživanja u polju poljoprivrede i srodnim poljima, zaštitu tla i bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo, uljarstvo, voćarstvo, povrćarstvo, stočarstvo, kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda i sigurnosti hrane. U njezinom su djelokrugu i priznavanje sorti, certifikacija i uzorkovanje, stručni nadzor, laboratorijska i druga ispitivanja. Agencija također izdaje stručna mišljenja, organizira i provodi stručna osposobljavanja te pruža znanstveno-stručnu potporu Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu zdravstva i Državnom inspektoratu. Ovlaštena je i za održavanje Nacionalne banke biljnih gena, izdavanje Certifikata za izvoz hrvatskih vina te za vođenje Upisnika zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava (→ genetika u poljoprivredi), Evidencije nasada voćnjaka, Evidencije proizvođača i proizvodnje voćnih vina te Evidencije maslinika.

Upravna zgrada

Nacionalni laboratorij za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a, Odjel za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Odjel za biotehnološke analize, mikotoksine i rezidue pesticida

Isprva je djelovala pod nazivom Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, a današnji naziv nosi od 2019. Prigodom osnutka Agenciji su pripojeni: Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu RH (osnovan 1909), Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo (osnovan 1996), Zavod za voćarstvo (osnovan 2001), Zavod za tlo (osnovan 2001) i Stanica za južne kulture Dubrovnik (osnovana 1908., a od 2009. nosi ime Zavod za maslinarstvo i južne kulture), koji su od tada djelovali kao njezine ustrojbene jedinice. Godine 2010. pripojen joj je i Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (osnovan 1998), a iz njezina sastava izdvojeni su 2011. Zavod za maslinarstvo i južne kulture (pripojen Sveučilištu u Dubrovniku) i 2013. Zavod za tlo (pripojen Agenciji za poljoprivredno zemljište). Kako je Agencija za poljoprivredno zemljište prestala djelovati, 2018. Zavod za tlo ponovno je postao ustrojstvena jedinica Centra. Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu pripojena je 2019. Hrvatska agencija za hranu (osnovana 2003) te dio Hrvatske poljoprivredne agencije (osnovana 1994) koji se odnosi na stočarstvo i kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda.

Zgrada Centra za tlo, Osijek

Pokušalište za kontinentalne voćne vrste, Donja Zelina

Maslinik pokušališta Centra za voćarstvo i povrćarstvo, Kaštel Štafilić

Nakon pet reorganizacija Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu se danas sastoji od Centra za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Centra za tlo, Centra za sigurnost hrane, Centra za stočarstvo (svi sa sjedištem u Osijeku), Centra za zaštitu bilja, Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo, Centra za voćarstvo i povrćarstvo (svi sa sjedištem u Zagrebu) i Centra za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda (sa sjedištem u Križevcima).

Zgrada Centra za zaštitu bilja i Centra voćarstva i povrćarstva, Zagreb

Ostali podatci
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Državna agencija nadležna za istraživanja u polju poljoprivrede i srodnim poljima, zaštitu tla i bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo, uljarstvo, voćarstvo, povrćarstvo, stočarstvo, kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda i sigurnosti hrane.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
2009.
Prijašnji nazivi

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (2009-19)

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (od 2019)


Kategorije i područja