Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2021.

Ivanković, Marica (Police kraj Ozlja, 18. X. 1963), kemijsko-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za polimere.

Diplomirala je 1985. kemijsku tehnologiju na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), gdje je doktorirala 1994. disertacijom Curing Kinetics and Chemorheology of Thermoset Matrices for Composites (mentorica → H. J. Mencer). Znanstveno se usavršavala na Napuljskom sveučilištu (Università degli Studi di Napoli) 1991–93. Od 1985. zaposlena je u Zavodu za fizikalnu kemiju Fakulteta, od 2005. kao redovita profesorica; bila je predstojnica Zavoda (2001–03., 2007–09., 2015–17). Predaje kolegije Fizikalna kemija I, Fizikalna kemija polimera, Kompoziti i mješavine, Kompozitni materijali. Bavi se hidrodinamičkim i termodinamičkim svojstvima polimernih otopina, kinetikom reakcija polimerizacije, kemoreologijom duromera i duromernih kompozita, interpenetriranim polimernim mrežama, organsko-anorganskim hibridima, polimernim nanokompozitima, biomaterijalima i dr. Bila je nacionalna predstavnica u Europskoj polimernoj federaciji (2007–16). Dobitnica je Godišnje nagrade za znanost 2015.

Ivanković, Marica

Kemijsko-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za polimere.

Opći podatci
Ime
Marica
Prezime
Ivanković
Mjesto i datum rođenja
Police kraj Ozlja, 18. 10. 1963.
Povezane osobe
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija