Objavljeno:
Ažurirano: 9. siječnja 2020

Kolbah, Dragutin (Kohlbach, Kolbach) (Osijek, 9. XI. 1912 – Zagreb, 11. VII. 1990), kemijski inženjer, stručnjak za sintetsku organsku kemiju.

Diplomirao je 1935. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničke visoke škole u Pragu, a doktorirao 1938. na → Tehničkome fakultetu (sv. 4) u Zagrebu disertacijom Sinteza nekih derivata piperazina sa hemoterapeutskim djelovanjem (mentor → V. Prelog). Od 1935. radio je na Tehničkome fakultetu, 1938–39. kao Prelogov privatni asistent radeći na pripravi kinina. U topionici željeza i bakra Majdanpek u istoimenome gradu u Srbiji radio je 1939–41., 1941–43. u Domu narodnoga zdravlja u Tuzli, a 1945–46. u Tvornici porculana u Novom Sadu kao tehnički voditelj. Od 1946. bio je voditelj pogona odjela sulfonamida u farmaceutskome poduzeću → Plivi. Istodobno je predavao u srednjoj tehničkoj školi u Zagrebu 1948–54. Od 1962. radio je na Farmaceutskome fakultetu (→ Farmaceutsko-biokemijski fakultet), od 1969. kao redoviti profesor. Bio je predstojnik Zavoda za organsku kemiju 1962–80. Umirovljen je 1983. Bavio se prirodnim, biološki aktivnim tvarima, heterocikličkim spojevima i alkaloidima. Na visokoj tehničkoj školi u Zürichu (ETH Zürich) s V. Prelogom i → Lavoslavom Ružičkom radio je na izolaciji alkaloida iz sirovina (1954–55), a na Sveučilištu Michigan u Ann Arboru s Robertom Cooleyem Elderfieldom (1904–1979) na pripravi spojeva s mogućim antikancerogenim djelovanjem (1960–62). Suautor je sedam patenata (1956–73), Priručnika za kemičare (1951) i udžbenika Organska kemija (1969). Bio je suradnik LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

N. Kujundžić: Spomenica u povodu 130. obljetnice nastave farmacije 1882.–2012. Zagreb, 2012., str. 117–118.

N. Trinajstić: 100 hrvatskih kemičara. Zagreb, 2002., 94–95.

Iz arhive LZMK-a

V. Grdinić: KOLBAH, DRAGUTIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 517–518.

KOHLBACH, DRAGUTIN. Židovski biografski leksikon, radna verzija, mrežno izdanje

Kolbah, Dragutin

Kemijski inženjer, stručnjak za sintetsku organsku kemiju.

Opći podatci
Ime
Dragutin
Prezime
Kolbah (Kohlbach, Kolbach)
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 09. 11. 1912.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 11. 07. 1990.
Povezane osobe
Prelog, Vladimir,
Ružička, Lavoslav
Povezane ustanove
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Povezana poduzeća
Pliva d. d.