Objavljeno: .
Ažurirano: 6. travnja 2022.

Munitić, Ante (Omiš, 26. VIII. 1941 – Split, 2. V. 2021), elektrotehnički inženjer, stručnjak za dinamiku sustava.

Na Elektrotehničkome fakultetu (→ fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) u Splitu diplomirao je elektroenergetiku 1968. te elektroniku 1974., magistrirao 1978., a doktorirao 1983. na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. U Srednjoj pomorskoj školi u Splitu predavao je brodsku elektrotehniku (1969−73) te je potom radio u poduzeću Jugoplastika u Splitu (1975−79). Od 1979. bio je stručni suradnik i zamjenik direktora Regionalnoga zavoda za društveno planiranje Dalmacije, a od 1981. specijalist za automatsku regulaciju i računalnu tehniku u poduzeću Cemento Andino u Venezueli. Nakon toga ponovno je radio u Jugoplastici (1982−87), gdje je bio direktor odjela za centralni plan i analize, te pomoćnik glavnoga direktora. Na Višoj pomorskoj školi u Splitu (→ Pomorski fakultet u Splitu) povremeno predaje od 1982. te stalno od 1987., od 1996. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Brodska elektrotehnika, Eksploatacija brodskih električnih strojeva i uređaja, Informatika i Dinamičko modeliranje pomorskih procesa. Bio je dekan Fakulteta (1996−97. i 2004−08). Od 2011. predaje na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa operacijska istraživanja i organizacijski sustavi, teoretske i znanstvene primjene dinamike sustava i operacijskih istraživanja. Autor je udžbenika Kompjuterska simulacija uz pomoć sistemske dinamike (1989) i Sistemska dinamika (s P. Ristovom, 2008).

Munitić, Ante
Elektrotehnički inženjer , stručnjak za dinamiku sustava.

Opći podatci
Ime
Ante
Prezime
Munitić
Mjesto i datum rođenja
Omiš, 26. 08. 1941.
Mjesto i datum smrti
Split, 02. 05. 2021.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja