Autor: K. Kužić
Objavljeno: .
Ažurirano: 10. veljače 2023.

Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman, glavna vojna školska i znanstvenoistraživačka ustanova Oružanih snaga RH (OSRH) osnovana 1991. kao Časnički centar Hrvatske vojske.

Zbog ratnih zbivanja, prema odluci predsjednika RH Franje Tuđmana i zapovijedi načelnika Glavnoga stožera HV-a Antona Tusa, u Varaždinu, Zagrebu i Samoboru 1991. pokrenuto je osposobljavanje zapovjednoga kadra HV-a. Ubrzo potom, u prostorima dotadašnjeg → Centra vojnotehničkih škola KoV JNA General armije Ivan Gošnjak u Zagrebu, u prosincu 1991. osnovan je Časnički centar Hrvatske vojske u sastavu Uprave za školstvo Sektora za strategijska istraživanja, školstvo i obuku Glavnoga stožera HV-a. Time je izobrazba časničkoga i dočasničkoga kadra svih rodova i službi kopnene vojske ujedinjena u Zagrebu. Za ostale rodove vojske je 1992. u Splitu osnovan Mornarički nastavni centar (→ Središte za obuku HRM), a u Zadru Zrakoplovni nastavni centar (→ Središte za obuku HRZ i PZO Rudolf Perešin). Naziv zagrebačkog centra je 1993. promijenjen u Hrvatsko vojno učilište (HVU), odn. HVU Petar Zrinski. U sastavu toga učilišta bile su Zapovjedno-stožerna škola, Časnička škola i Dočasnička škola. Godine 1995. osnovana je Škola stranih jezika, a 1996. u sastav ulazi i Gardijsko središte za specijalističku obuku dočasnika Damir Tomljanović Gavran iz Šepurina, te učilišta HRM-a i HRZ-a. Nakon završetka teorijskoga dijela školovanja, polaznici su provodili vježbovno taborovanje na poligonima Velika (kraj Požege) i Gašinci (kraj Đakova), a od 1995. i na Glavnome poligonu HV-a u Slunju te poligonu Crvena zemlja kraj Knina. U razdoblju 1991−96. u nakladi HVU-a tiskano je oko 150 udžbenika i druge nastavne građe. Vojno školstvo se 1995−96. prilagođava i osuvremenjuje prema modelu NATO-a. Promjenom sustava vojne izobrazbe, 1997. ustrojena su tri granska učilišta: Učilište Hrvatske kopnene vojske, Učilište Hrvatske ratne mornarice i Učilište Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, svako sa svojim časničkim i dočasničkim školama. Učilišta su iste godine ujedinjena u sklopu HVU-a, ali zadržavši dotadašnje lokacije na zagrebačkome Črnomercu (kopnena vojska), u splitskoj Lori (ratna mornarica) i Zemuniku (ratno zrakoplovstvo). Godine 1998. osnovana je Ratna škola OSRH Ban Josip Jelačić. Od ulaska RH u program Partnerstvo za mir 2000., HVU surađuje sa školskim institucijama NATO-a u Rimu, Oberammergauu i Norfolku te na bilateralnoj osnovi sa zemljama u okruženju. Od 2002. granska učilišta podređena su zapovjedništvima pojedinih vojnih grana, a HVU ulazi u sastav Zapovjedništva za združenu izobrazbu i obuku (ZZIO). Od samih početaka HVU surađuje s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu u izobrazbi vojnih pilota. U suradnji sa sveučilištima u Zagrebu i Splitu te Tehničkim veleučilištem u Zagrebu 2003. pokrenut je civilno-vojni program Kadet, za školovanje budućih visokoobrazovanih časnica i časnika svih triju grana OSRH. Stipendisti Ministarstva obrane RH (MORH) pohađali su preddiplomske studije kao i civilni studenti, ali uz dodatnu vojnu obuku, te su potom nastavljali vojno školovanje na HVU-u. Preustrojem iz 2007. HVU je ponovno obuhvaćao cjelokupan sustav vojne izobrazbe, uključujući Ratnu školu, Zapovjedno-stožernu školu, Časničku školu, Dočasničku školu i Školu stranih jezika. Iste godine započele su pripreme za usklađivanje obrazovnoga procesa s odredbama Bolonjske deklaracije, a na Ratnoj i Zapovjedno-stožernoj školi školovao se i časnički kadar iz vojska zemalja NATO-a, EU-a i okruženja. HVU je 2008−12. djelovao kao ZZIO. Za više stožerne i zapovjedne dužnosti izobrazba se provodila u intergranskim školama ZZIO-a: Ratnoj, Zapovjedno-stožernoj i Visokoj dočasničkoj školi, a izobrazba za potrebe rodova, službi i struka provodila se u granskim školama. Temeljem pozitivnoga mišljenja sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Osijeku (2010), 2014. pokrenuti su studijski programi Vojnog inženjerstva, Vojnog vođenja i upravljanja te Vojnog pomorstva (2017). Novi studiji zamjenjuju dotadašnji projekt civilno-vojnog školovanja Kadet, osim u dijelu koji se odnosi na školovanje vojnih pilota, koji ostaje na Fakultetu prometnih znanosti (smjer Aeronautika). Od 2014. novu ustrojstvenu cjelinu HVU-a čini Centar za obrambene i strateške studije, od 2015. Centar za obrambene i strateške studije Petar Zrinski. HVU je 2015. preimenovan u Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman. Uz već navedeno, na tom se učilištu provodi vojno-diplomatska izobrazba, tečaj obrambene diplomacije, tečaj strategijskog planiranja, tečajevi informatike, geoinformacijskih i prostornoinformacijskih sustava (GIS i PIS) te drugi tečajevi.

Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman

Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman, svečana prisega, 2017.

Učilište se sastoji od: dekanata sa šest katedri (strategije, operativnog umijeća, taktike, vojne logistike, upravljanja i vođenja te općevojnih predmeta); Centra vojnih škola Petar Zrinski, u sastavu kojega su Ratna škola Ban Josip Jelačić, Zapovjedno-stožerna škola Blago Zadro, Časnička škola Andrija Matijaš Pauk i Dočasnička škola Damir Tomljanović Gavran; Središta za strane jezike Katarina Zrinski te Centra za obrambene i strateške studije Janko Bobetko.

Ravnatelji HVU-a (odn. prethodnih ustanova) bili su 1992−96. Dragutin Šlopar, 1996−2000. Josip Lucić, 2000−12. Slaven Zdilar, 2012−17. Slavko Barić te od 2017. Mato Pađen.

Vojni studijski programi

Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje preddiplomski su studijski programi Sveučilišta u Zagrebu, od kojih je prvi usmjeren na tehničko, a drugi na društveno područje. Jedini su takvi programi u RH, a namijenjeni su obrazovanju budućih časnica i časnika OSRH, interdisciplinarni su te dijele veći broj zajedničkih kolegija. Uz vojne stručnjake HVU-a Dr. Franjo Tuđman i OSRH-a, nastavu izvode nastavnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Fakulteta političkih znanosti, Fakulteta organizacije i informatike, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta, Geodetskoga fakulteta, Građevinskoga fakulteta, Filozofskoga fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti, Pravnoga fakulteta i Visoke policijske škole. Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika izabranoga studijskoga programa, prvi časnički čin poručnika određenoga roda ili tehničke službe, te se polaznici upućuju na mjesta prvih časničkih dužnosti.

Studij vojnoga inženjerstva usmjeren je javnomu sektoru obrane i oružanih snaga, ali i zaštiti i spašavanju ljudi i imovine, civilnoj zaštiti u kriznim situacijama i prirodnim ili tehnološkim katastrofama. Sadržaj kolegija iz znanstvenih je područja tehničkih i prirodnih znanosti, polja i grana strojarstva, općega strojarstva, elektrotehnike i elektronike te kemije i kemijskoga inženjerstva. Struktura programa vojnoga inženjerstva podijeljena je na: oklopništvo, topništvo, inženjeriju, tehničku službu, pješaštvo, vezu, motrenje i navođenje, protuzračnu obranu i nuklearno-biološko-kemijsku obranu.

Vojno pomorstvo petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Sveučilišta u Splitu namijenjen obrazovanju budućih časnica i časnika MORH-a i OSRH-a. Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Splitu zajedno s HVU-om Dr. Franjo Tuđman i MORH-om, u specijaliziranim učionicama i kabinetima vojarne Admiral flote Sveto Letica–Barba Pomorske baze Lore u Splitu te na Pomorskome fakultetu i Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Osim časničkoga kadra, omogućuje obrazovanje za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH te Ministarstva unutarnjih poslova RH. Smjerovi studija su vojna nautika, vojno brodostrojarstvo te vojna elektrotehnika. Opće sposobnosti koje kadeti stječu završetkom studija (plovidba, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom i dr.) istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima te uz to ovladavaju vještinama vođenja, zapovijedanja i nadzora, rukovanja osobnim vatrenim oružjem, gađanja i održavanja oružja te orijentacije u prostoru i okružju. Završetkom studija stječe se akademski naziv magistar inženjer vojnoga pomorstva izabranoga smjera, prvi časnički čin i zaposlenje u ministarstvu s kojim je potpisan ugovor o stipendiji (MORH, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH te Ministarstvo unutarnjih poslova RH).

Studij Aeronautika − vojni pilot preddiplomski je studij koji se provodi na → Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Buklijaš: Izobrazba časnika na Časničkoj školi HVU »Petar Zrinski« od 1994. do 1996. godine. Polemos, 8(2005) 1−2, str. 89−93., 100−102.

A. Nazor: Počeci izobrazbe dočasnika HV-a u Domovinskom ratu. Polemos, 8(2005) 1−2 , str. 17−57.

Hrvatsko vojno učilište u Domovinskome ratu. Zagreb, 2008.

A. Kozina: Hrvatsko vojno učilište − ustroj i uloga. Anali za povijest odgoja, 12(2013), str. 131−132., 136−138.

25 godina Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman. Zagreb, 2016.

Mrežne poveznice

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman

Časopis, Strategos

Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman

Glavna vojna školska i znanstvenoistraživačka ustanova Oružanih snaga RH (OSRH) osnovana 1991. kao Časnički centar Hrvatske vojske.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1991.
Prijašnji nazivi

Časnički centar Hrvatske vojske (1991–93)

Hrvatsko vojno učilište (1993)

Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski

Učilište Hrvatske kopnene vojske (1997–97)

Hrvatsko vojno učilište (1997–2015)

Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman (od 2015)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje