Objavljeno: .
Ažurirano: 3. prosinca 2021.

Pevalek, Ivo (Novigrad Podravski, 8. V. 1893 – Zagreb, 9. I. 1967), botaničar, stručnjak za sistematiku biljaka.

Diplomirao je 1916. na Botaničko-fiziološkome zavodu Mudroslovnog fakulteta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1917. disertacijom Prilog poznavanju algi Hrvatske i Slavonije (mentor V. Vouk). Od 1918. bio je namjesni učitelj na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je vodio herbarsku zbirku. Od 1919. bio je zaposlen na novoosnovanome Gospodarsko-šumarskome fakultetu (→ Agronomski fakultet, → Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, od 1926. kao redoviti profesor. Na Fakultetu je predavao kolegije Sistematika bilja, Sistematika, Geobotanika, Botanika. Osnovao je Zavod za botaniku (predstojnik 1922–63) i Botanički vrt, te znanstvene kolekcije tropskog i suptropskoga bilja. Dekan toga fakulteta bio je u četiri mandata (1929–30; 1940–41; 1943. i 1949–50). Nakon razdvajanja Poljoprivrednoga i Šumarskoga fakulteta 1959. Pevalek je nastavio predavati na oba, do odlaska u mirovinu 1963. Radio je u Botaničkome muzeju u Berlinu (1921–22), pohađao fitosociološki tečaj u švicarskim Berninima (1926), sudjelovao u ekspediciji koju je 1928. u Africi (Maroko, Tunis, Alžir) predvodio švicarski fitocenolog J. Braun-Blanquet te u ekspedicijama diljem Europe.

Bavio se istraživanjem flore, osobito alga, gljiva, cretova i biljaka sedrotvoraca. Otkrio je neke nove vrste i nekoliko novih rodova desmidiacea, endemičnih u našim krajevima. Proučavao je genezu i razvoj sedrenih barijera fitogenoga podrijetla u nas (Krka, Plitvička jezera). Radio je na očuvanju Plitvičkih jezera, a ona su njegovom zaslugom proglašena nacionalnim parkom. U spomen na njega 1975. na Plitvičkim jezerima osnovana je Znanstvena postaja Ivo Pevalek, a 2003. osnovan je Znanstveno-stručni centar Ivo Pevalek. Sudjelovao je na mnogim domaćim i međunarodnim kongresima, a radove je objavljivao u botaničkim časopisima. Bio je suradnik Hrvatske enciklopedije (1941). Od 1960. bio je redoviti član JAZU-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Trinajstić: Ivo Pevalek. Acta botanica Croatica, (1967–68) 26–27, str. I–VII.

Mrežne poveznice

Nacionalni park Plitvička jezera, Spomen ploča Ivi Pavleku

Pevalek, Ivo

Botaničar.

Opći podatci
Ime
Ivo
Prezime
Pevalek
Mjesto i datum rođenja
Novigrad Podravski, 08. 05. 1893.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 09. 01. 1967.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje