Objavljeno: .
Ažurirano: 28. siječnja 2022.

Strojarski fakultet u Slavonskome Brodu (SFSB), visokoškolska i znanstvena ustanova u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osnovana 1962. Obuhvaća sveučilišne preddiplomske, diplomske i poslijediplomske (sveučilišni i specijalistički) studijske programe u području strojarstva. Na Fakultetu studira oko 1100 studenata, a zaposleno je oko 90 djelatnika (60 djelatnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima).

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Povijesni razvoj Fakulteta

Fakultet je 1962. započeo djelatnost kao Centar za izvanredni studij Visoke tehničke škole u Zagrebu u sklopu Instituta za naučno-istraživački rad Đuro Đaković (→ Đuro Đaković Centar za istraživanje i razvoj). Nastava se održavala za I. i II. stupanj visokoga obrazovanja (inženjer i diplomirani inženjer) za izvanredne studente (uz rad). Nastavu su držali nastavnici iz Zagreba i zaposlenici Instituta na više mjesta u Slavonskome Brodu, a vježbe su se većinom obavljale u Institutu.

Nakon spajanja Visoke tehničke škole sa Strojarsko-brodograđevnim fakultetom, odn. osnivanja Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu FSB Centar je 1967. preimenovan u Centar (Fakulteta strojarstva i brodogradnje), za studij strojarstva u Slavonskome Brodu (i dalje u obliku izvanrednoga studija). U Centru je od tada bilo moguće samo visoko obrazovanje I. stupnja, a studij II. stupnja studenti su, uz polaganje dodatnih ispita, mogli nastaviti u Zagrebu. Redoviti studij I. stupnja osnovan je 1970. pod nazivom Odjel studija strojarstva za školovanje omladine, koji se bez dodatnih ispita moglo nastaviti u Zagrebu (II. stupanj). Izvanredan studij ugašen je akademske godine 1972–73. Zbog odljeva studenata na studij u Zagrebu, rasla je potreba za uspostavom cjelovitoga studija u Slavonskome Brodu. Redoviti studij akademske godine 1973–74. postao je posebna organizacijska jedinica FSB-a pod nazivom Centar za studij strojarstva u Slavonskome Brodu.

Sljedećih godina uvedena je nastava viših semestara, studij je djelovao u sastavu Instituta kao OOUR Istraživanje i razvoj – Strojarski fakultet u Slavonskome Brodu (od 1979), a 1980. pristupio je Sveučilištu u Osijeku. Godine 1981. organiziran je dislocirani studij (I. stupnja) u Belišću, no zbog različitih poteškoća ugašen je 1984. Od 1983. Institut i Studij djelovali su kao monotipna radna organizacija pod nazivom RO Đuro Đaković Institut za strojarstvo – Strojarski fakultet, a 1986. ostvareno je pravo na pružanje visokoga obrazovanja II. stupnja. Ugled studija u tom je razdoblju rastao te se ondje okupljao novi kadar iz regionalnih proizvodnih sustava s iskustvom u znanstvenoistraživačkom radu. Studij se 1990. izdvojio kao zaseban OOUR Strojarski fakultet, a od 1991. kao samostalna znanstveno-nastavna ustanova pod nazivom Strojarski fakultet u Slavonskome Brodu.

Početni nastavni program studija temeljio se na programu Fakulteta strojarstva i brodogradnje za smjer Proizvodno strojarstvo, a poslije su uvedeni smjerovi Zavarene konstrukcije (1977–78) i Plastična obrada metala (1978–79). Pod utjecajem gospodarstva, razvoja u svijetu, iskustava u znanstvenoistraživačkom radu i međunarodnoj suradnji, od 1986. na studiju su oblikovani novi vlastiti programi. Od akademske godine 1991–92. prema programu smjera Proizvodno strojarstvo održava se odvojena nastava stručnoga studija. Studij je 1998−2001. bio uključen u Veleučilište u Požegi. Od 1995. po modificiranom se programu na Fakultetu provodi nastava za zaposlenike MORH-a. Godine 1998. pokrenut je poslijediplomski studij smjera Proizvodno strojarstvo i Proizvodni postupci, 2006. poslijediplomski specijalistički studij sa smjerovima Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka i Proizvodni menadžment, a 2007. poslijediplomski studij iz strojarskih tehničkih znanosti sa smjerovima Suvremeni proizvodni postupci, Suvremeni proizvodni menadžment te Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda.

Današnja organizacija Fakulteta

Organizacija nastave

Nastava se odvija na razinama preddiplomskoga sveučilišnog studija Strojarstvo, diplomskog studija Strojarstvo, poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija i poslijediplomskoga specijalističkog studija. Diplomski studij organiziran je u pet smjerova: Strojarske tehnologije, Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Energetska postrojenja i Inženjerstvo materijala; doktorski studij u tri modula: Suvremeni proizvodni postupci, Suvremeni proizvodni menadžment i Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda, a specijalistički studij Razvoj proizvoda i tehnologija organiziran je u četiri modula: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka i Proizvodni menadžment.

Zavodi Fakulteta

Fakultet čini pet zavoda, devet zavodskih i jedna samostalna katedra, dva laboratorija i knjižnica.

Zavod za strojarske konstrukcije bavi se analizom razvoja i projektiranja proizvoda, dizajnom konstrukcija, proračunom i eksperimentalnom analizom gotovih proizvoda i modela, a obuhvaća Katedru za mehaniku i čvrstoću, Katedru za elemente strojeva i konstruiranje i Laboratorij za strojarske konstrukcije. Laboratorijski instrumenti omogućuju da se na modelima u laboratoriju ili na objektima na terenu (strojevima, vozilima, postrojenjima, čeličnim konstrukcijama i sl.) mjere deformacije, naprezanja, sile, brzine, ubrzanja, tlakovi i sl.

Zavod za proizvodno strojarstvo bavi se istraživanjem utjecaja tehnoloških parametara na nastanak zaostalih naprezanja u odljevcima, postupcima brze izradbe proizvoda i prototipova, netradicionalnim, tradicionalnim i ekološki prihvatljivim postupcima obradbe, tehnikom zavarivanja i mogućnostima robotizacije i automatizacije u zavarivanju te mogućnostima izradbe individualiziranih medicinskih implantata visokobrzinskom obradbom biokompatibilnih materijala. Obuhvaća Katedru za preradu polimera i lijevanje, Katedru za obradu odvajanjem čestica i deformiranje te Katedru za zavarivanje i površinsku zaštitu.

Zavod za inženjerstvo materijala bavi se mehaničkim, metalografskim i tribološkim ispitivanjima, ispitivanjima kemijskoga sastava materijala, toplinskom obradbom i toplinskim mjerenjima. Obuhvaća Katedru za materijale i toplinsku obradu, Katedru za tribologiju i inženjerstvo površina i Laboratorij za ispitivanje materijala.

Zavod za industrijsko inženjerstvo bavi se optimiranjem tribomehaničkih sustava s primjenom postupaka inženjerstva površina, projektiranjem i modeliranjem tehnoloških procesa, razvojem i primjenom modela planiranja i terminiranja proizvodnje, istraživanjem i uvođenjem novih proizvodnih strategija i filozofija, primjenom umjetne inteligencije u pripremi i upravljanju proizvodnjom, razvojem informacijskih sustava proizvodnih poduzeća te nadzorom i vođenjem procesa proizvodnje. Obuhvaća Katedru za pripremu i upravljanje proizvodnjom i Katedru za održavanje i računalnu potporu proizvodnje.

Zavod za energetiku bavi se istraživanjem matematičkih modela, analitičkih i numeričkih metoda koji se primjenjuju u problemima strujanja i prijenosa topline te promjene faza, numeričkih simulacija termodinamičkih i hidrodinamičkih procesa, entropijskom analizom termodinamičkih procesa te analizom ekoloških i gospodarskih aspekata razvoja energetike u smislu povećanja energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije. Nije podijeljen na katedre.

Nakladništvo

Strojarski fakultet u Slavonskome Brodu, u suradnji s Elektrotehničkim i Građevinskim fakultetom u Osijeku, od 1994. izdaje znanstveni časopis → Tehnički vjesnik, koji donosi znanstvene i stručne radove iz područja strojarstva, elektrotehnike i građevinarstva te njihovih graničnih područja.


Ostali podatci
Što pročitati?

Monografija. 40 godina studija strojarstva u Slavonskom Brodu. 1962–2002. Slavonski Brod, 2002.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Visokoškolska i znanstvena ustanova u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osnovana 1962.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Osijek
Godina osnutka
1962.
Prijašnji nazivi

Centar za izvanredni studij Visoke tehničke škole u Zagrebu (1962–67)

Centar FSB za studij strojarstva u Slavonskom Brodu (1967–79)

OOUR Istraživanje i razvoj – Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu (1979–83)

RO Đuro Đaković Institut za strojarstvo – Strojarski fakultet (1983–90)

OOUR Strojarski fakultet (1990–91)

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu (od 1991)

Povezani časopisi
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje