Objavljeno:
Ažurirano: 4. prosinca 2019

Durn, Goran (Zagreb, 25. V. 1962), geološki inženjer, stručnjak za mineralogiju i ležišta mineralnih sirovina.

Diplomirao je 1985. te doktorirao 1996. na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu disertacijom Podrijetlo, sastav i uvjeti nastanka Terra Rosse Istre (mentori → B. Šinkovec i D. Slovenec). Od 1985. zaposlen je na istom fakultetu, gdje je od 1992. asistent, od 1997. docent, od 2000. izvanredni te od 2004. redoviti profesor. Predaje kolegije Ležišta industrijskih minerala, Istraživanje ležišta mineralnih sirovina, Mineralogija glina, Mineralogija okoliša, Rudna mikroskopija, Paleopedologija, Geokemijsko inženjerstvo. Na Šumarskome fakultetu u Zagrebu predaje kolegij Sanacija degradiranih terena. Obnašao je dužnosti prodekana (2001−05) te dekana (2005−09) Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta.

Znanstveno i stručno bavi se mineraloškim i geokemijskim istraživanjima glinovitih sedimenata, tala i paleotala te mineralogijom i geokemijom okoliša. Sustavnim istraživanjem crvenicâ hrvatskoga krša znatno je pridonio poznavanju geneze toga tipa tla, karakterističnoga za cijeli sredozemni prostor, te je među najcitiranijim svjetskim znanstvenicima tog istraživačkog područja. Aktivan je u više udruženja, stručnjak je Europske komisije za evaluaciju projekata iz geoznanosti i okoliša projekta Horizon 2020. Bio je predsjednik Hrvatske grupe za gline (2005−07) i potpredsjednik Hrvatskoga geološkog društva (2004−08). Bio je gostujući urednik posebnog izdanja časopisa Quaternary International pod naslovom Quaternary of Croatia, objavljenoga 2018. i posvećenoga istraživanju kvartara Hrvatske, koje predstavlja posljednje najvrednije skupno djelo geološke problematike u Hrvatskoj. Redoviti je član → HAZU-a (sv. 4) od 2016. Dobitnik je nagrade HAZU-a (2012).

Durn, Goran

Geološki inženjer, stručnjak za mineralogiju i ležišta mineralnih sirovina.

Opći podatci
Ime
Goran
Prezime
Durn
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 25. 05. 1962.
Povezane osobe
Slovenec, Dragutin,
Šinkovec, Boris
Povezane ustanove
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet,
Šumarski fakultet u Zagrebu
Povezane udruge
Hrvatsko geološko društvo
Nagrada
Nagrada HAZU

Kategorije i područja