Objavljeno: .
Ažurirano: 12. studenoga 2021.

Durn, Goran (Zagreb, 25. V. 1962), geološki inženjer, stručnjak za mineralogiju i ležišta mineralnih sirovina.

Diplomirao je 1985. te doktorirao 1996. na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu disertacijom Podrijetlo, sastav i uvjeti nastanka Terra Rosse Istre (mentori → B. Šinkovec i D. Slovenec). Od 1985. zaposlen je na istom fakultetu, gdje je od 2004. redoviti profesor. Predaje kolegije Ležišta industrijskih minerala, Istraživanje ležišta mineralnih sirovina, Mineralogija glina, Mineralogija okoliša, Rudna mikroskopija, Paleopedologija, Geokemijsko inženjerstvo. Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu predaje kolegij Sanacija degradiranih terena. Bio je prodekan (2001−05) te dekan (2005−09) Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta.

Znanstveno i stručno bavi se mineraloškim i geokemijskim istraživanjima glinovitih sedimenata, tala i paleotala te mineralogijom i geokemijom okoliša. Sustavnim istraživanjem crvenicâ hrvatskoga krša znatno je pridonio poznavanju geneze toga tipa tla, karakterističnoga za cijeli sredozemni prostor, te je među najcitiranijim svjetskim znanstvenicima tog istraživačkog područja. Aktivan je u više udruženja, stručnjak je Europske komisije za evaluaciju projekata iz geoznanosti i okoliša projekta Horizon 2020. Bio je predsjednik Hrvatske grupe za gline (2005−07) i potpredsjednik Hrvatskoga geološkog društva (2004−08). Bio je gostujući urednik posebnog izdanja časopisa Quaternary International pod naslovom Quaternary of Croatia, objavljenoga 2018. i posvećenoga istraživanju kvartara Hrvatske, koje predstavlja važno skupno djelo geološke problematike u Hrvatskoj. Redoviti je član → HAZU-a (sv. 4) od 2016. Dobitnik je nagrade HAZU-a (2012).

Durn, Goran

Geološki inženjer, stručnjak za mineralogiju i ležišta mineralnih sirovina.

Opći podatci
Ime
Goran
Prezime
Durn
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 25. 05. 1962.
Nagrada
Nagrada HAZU

Kategorije i područja