Objavljeno: .
Ažurirano: 11. studenoga 2021.

Krsnik, Josip (Hromec kraj Đurmanca, 18. IX. 1931 − Zagreb, 27. XI. 2000), rudarski inženjer, stručnjak za miniranje.

Diplomirao je 1958. na Rudarskom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Rudarsko-geološko-naftni fakultet) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1979. disertacijom Utvrđivanje veličina za miniranje s dubokim minskim bušotinama na površinskim kopovima i kamenolomima. Nakon završetka studija radio je kao upravitelj rudnika Radina u Banovićima, potom u Križevačkim ugljenokopima te na seizmičkim istraživanjima u poduzeću Geofizika u Zagrebu. Od 1964. radio je na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu, od 1984. u zvanju redovitoga profesora. Pri Fakultetu osnivač je i prvi predavač (1976) kolegija Miniranje koji je prvi obrađivao problematiku miniranja na visokoškolskoj razini u SFRJ. Bio je predstojnik Zavoda za rudarstvo i mehaniku stijena (1982–87; danas Zavod za rudarstvo i geotehniku) Fakulteta. Uveo je u praksu metodu linearnog povećanja izbojnice te ostvario velik napredak u učinkovitosti masovnih miniranja na površinskim kopovima i u kamenolomima. Istraživao je seizmičke utjecaje miniranja na okoliš, sudjelovao u projektiranju i realizaciji velikih miniranja te unapređenju tehnologije miniranja u građevinarstvu i rudarstvu. U inozemstvu je dao poseban doprinos sanaciji Asuanske brane u Egiptu 1985. U Domovinskome ratu bio je član Stručne grupe za specijalne minerske radove. Autor je sveučilišnog udžbenika Miniranje (1989).


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Abramović: In memoriam: Prof. dr. sc. Josip Krsnik, dipl. inž. rudarstva (1931−2001). Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 13(2001), str. 106.

Iz arhive LZMK-a

R. Krog: KRSNIK, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 223−224.

Krsnik, Josip
Rudarski inženjer, stručnjak za miniranje.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Krsnik
Mjesto i datum rođenja
Hromec kraj Đurmanca, 18. 09. 1931.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 27. 11. 2000.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje