Objavljeno: .
Ažurirano: 10. veljače 2023.

Hrvatski geološki institut, javna ustanova za istraživanja u području geoznanosti i geološkog inženjerstva sa sjedištem u Zagrebu, osnovana 1909. Bavi se znanstvenoistraživačkim djelatnostima iz područja prirodnih (geologija i mineralogija) i tehničkih znanosti (→ rudarstvo, → naftno rudarstvo i → geološko inženjerstvo). Djelatnosti obuhvaćaju interpretaciju rezultata znanstvenih istraživanja radi praktične primjene, izvođenje projekata iz područja zaštite okoliša, izvedbu ugovorenih projekata u službi ostvarivanja znanstvenoga programa od strateškog interesa za RH, uspostavljanje i održavanje geoloških fondova, arhiva i zbirki, uspostavljanje i održavanje geološkog informacijskog sustava, izradbu i tiskanje geoloških karata i knjiga, objavljivanje rezultata istraživanja te suradnju s visokim učilištima i srodnim institutima.

Povijesni razvoj

Utemeljen je na inicijativu → Dragutina Gorjanovića Krambergera (sv. 4) pod prvotnim nazivom Geologijsko povjerenstvo za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. Bavio se proučavanjem montangeoloških (→ Ferdo Koch; sv. 4) i agrogeoloških (Franjo Šandor) prilika u Hrvatskoj i Slavoniji geološkim i agrogeološkim kartiranjem te tiskanjem geoloških karata s odgovarajućim tekstom različitih namjena i mjerila. Povjerenstvo je 1911. počelo objavljivati časopis Vijesti Geološkog povjerenstva (→ Geologia Croatica) u kojem su se objavljivali rezultati istraživanja. Formalno je djelovalo do 1922., kada je uspostavljen Geološki zavod u Zagrebu. Do 1928. geološka su se istraživanja provodila u smanjenom opsegu zbog nedovoljne financijske potpore, a provedbom opće centralizacije u Kraljevini Jugoslaviji 1931. cjelokupni inventar, arhiva i osoblje Geološkog zavoda u Zagrebu premješteni su u Beograd. Nakon formiranja Banovine Hrvatske Fran Šuklje osnovao je 1939. Geološki zavod Banovine Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Naslovnica časopisa Vijesti geološkoga povjerenstva za kraljevine Hrvatsku-Slavoniju, 1911.

Naslovnica časopisa Vijesti geološkoga zavoda u Zagrebu, 1929.

Tijekom II. svj. rata Zavod je djelovao pod imenom Hrvatski državni geoložki zavod (1941−45), potom je preimenovan u Državni geološki zavod, a 1946. prerastao je u Geološko-rudarski institut Hrvatske. Godine 1947. Institutu je pripojen i Zavod za rude, goriva i metalurgiju, čime su bili znatno ojačani kemijski i rudarski odjel. Glavnina stručnoga rada odnosila se na istraživanje mineralnih sirovina u Hrvatskoj. Geološko-rudarski institut od 1950. djelovao je kao Zavod za geološka istraživanja NR Hrvatske, uspostavivši suradnju sa srodnim institucijama te sustavnu suradnju s naftnim rudarstvom. Ustanova je promijenila ime u Zavod za geološka istraživanja 1955. te u Institut za geološka istraživanja 1960., kada je stekla znanstveni status. U Institutu su formirani i geološki, mineraloško-petrografski i hidrogeološki odjel. Godine 1977. Institut je promijenio ime u Geološki zavod, ali bez promjene unutarnje organizacije do 1988. kada mu je vraćen naziv Institut za geološka istraživanja.

Temeljem Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti Institut je 1992. upisan u Registar znanstvenoistraživačkih organizacija i jedinica kao radna znanstvenoistraživačka organizacija Institut za geološka istraživanja (IGI), a 1997. prestao je njegov status državnog instituta te je postao jedan od 25 javnih znanstvenih instituta u RH. Od 2005. djeluje kao Hrvatski geološki institut. Članom europskog udruženja geoloških službi EuroGeoSurveys postao je 2006.

Kapitalni projekti

U prvotnom razdoblju rada Instituta, od 1909. do početka II. svj. rata, snimana je Geologijska prijegledna karta u mjerilu 1 : 75 000. Godine 1958. započela je izradba Osnovne geološke karte Republike Hrvatske, tada pod nazivom Kompleksna geološka karta ili A karta, kapitalnoga geološkog projekta za hrvatsku geologiju. Projekt se izvodio na području čitave tadašnje države, a područje Hrvatske obuhvaćeno je sa 74 lista mjerila 1 : 100 000. Temeljna je geološka karta nužna za daljnja istraživanja i planiranja u geološkim, hidrogeološkim i inženjerskogeološkim radovima, u istraživanju i boljem iskorištavanju → mineralnih sirovina, u prostornom planiranju, zaštiti okoliša, a osnova je i pri izgradnji velikih građevinskih objekata, u šumarstvu, poljoprivredi i drugim djelatnostima. Terenski dio projekta Osnovne geološke karte mjerila 1 : 100 000 dovršen je službeno 1985., a u idućim godinama dovršavale su se karte i tumači.

Geologijska prijegledna karta Kraljevina Hrvatske i Slavonije 1 : 75 000, D. Gorjanović-Kramberger, 1909.

D. Jamičić, (1989): Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000, List Daruvar L33–95. – Geološki zavod Zagreb (1975–1988); Savezni geološki institut, Beograd

Pokrenuta je i izradba Osnovne inženjerskogeološke karte Republike Hrvatske, Osnovne hidrogeološke karte Republike Hrvatske te Karte mineralnih sirovina Republike Hrvatske, sve mjerila 1 : 100 000. Istodobno su sredinom 1980-ih započele pripreme za izradbu Osnovne geološke karte Republike Hrvatske po principu litostratigrafske raščlambe naslaga mjerila 1 : 50 000.

I. Slišković i A. Šarin, (1999): Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske 1 : 100 000, List Ivanić Grad, Institut za geološka istraživanja

Kadrovi

Uz D. Gorjanovića-Krambergera, F. Kocha i F. Šukljea kao najzaslužnijih za uspostavu i prvotno djelovanje današnjega Hrvatskog geološkog instituta, mnogi su vrsni stručnjaci pridonijeli hrvatskoj geološkoj znanosti u okviru Instituta.

Voditelji Hrvatskog geološkog instituta
Naziv Voditelj Razdoblje
Geološko povjerenstvo za Kraljevine Hrvatsku i Slavoniju Dragutin Gorjanović-Kramberger 1909−22.
Geološki zavod Dragutin Gorjanović-Kramberger 1922−23.
Ferdo Koch 1923−31.
Geološki institut Kraljevine Jugoslavije Ferdo Koch 1931−33.
Fran Šuklje 1933−35.
Milan T. Luković 1935−39.
Geološki zavod Banovine Hrvatske Fran Šuklje 1939−41.
Hrvatski državni geoložki zavod Fran Šuklje 1941−45.
Državni geološki zavod Fran Šuklje 1945−46.
Geološko-rudarski institut Fran Šuklje 1946−47.
Ivan Jurković 1947−48.
Veljko Korać 1948−50.
Zavod za geološka istraživanja NR Hrvatske Bogdan Njeguš 1950−55.
Zavod za geološka istraživanja Josip Ogulinac 1955−60.
Institut za geološka istraživanja Josip Ogulinac 1960−66.
Leon Nikler 1966−75.
Dean Bošković 1975−77.
Geološki zavod − Zagreb Dean Bošković 1977−87.
Želimir Babić 1987−88.
Institut za geološka istraživanja Želimir Babić 1989−91.
Đuro Benček 1991−97.
Božidar Biondić 1997−2001.
Dubravko Matičec 2001−05.
Hrvatski geološki institut Josip Halamić 2005−17.
Slobodan Miko 2017−

 

Svojim radom istaknuli su se → Branko Crnković, → Franjo Fritz, → Ivan Jurković, → Boris Šinkovec, → Josipa Velić, → Igor Vlahović i dr.


Ostali podatci
Što pročitati?

Hrvatski geološki institut 1909. − 2009. Sto godina u službi domovine. Zagreb, 2009.

Mrežne poveznice
Hrvatski geološki institut

Institut u području geoznanosti i geološkog inženjerstva u RH sa sjedištem u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1909.
Prijašnji nazivi

Geologijsko povjerenstvo za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju (1909-22)

Geološki zavod (1922-31)

Geološki zavod Banovine Hrvatske (1939-41)

Hrvatski geološki zavod (1941-45)

Geološko rudarski institut (1946-50)

Zavod za geološka istraživanja (1950-60)

Institut za geološka istraživanja (1960-77)

Geološki zavod - Zagreb (1977-88)

Institut za geološka istraživanja (1988-2005)

Hrvatski geološki institut (2005-)

Povezani časopisi

Kategorije i područja