Objavljeno: .
Ažurirano: 13. veljače 2023.

Tekstilno-tehnološki fakultet, visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Zagrebu, koja izvodi sveučilišne studije u znanstvenome polju tekstilne tehnologije (područje tehničkih znanosti). U Hrvatskoj predstavlja središte znanstvenoga i stručnoga razvoja polja te je jedini fakultet koji obrazuje stručnjake u tekstilnoj tehnologiji i inženjerstvu.

Fakultetska zgrada

Povijesni razvoj

Začetci visokoškolske nastave iz polja tekstila sežu u 1929., kada je na Odsjeku za kemiju → Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (sv. 4) → Matija Krajčinović u okviru kolegija Organska kemijska tehnologija započeo držati pojedinačna predavanja o oplemenjivanju i bojenju tekstila, te organizirao prve laboratorijske vježbe u tom području. Zahvaljujući tim pionirskim koracima, Hrvatska je dobila prve diplomirane inženjere kemije specijalizirane i usmjerene na tekstilnu tehnologiju (→ Mladen Bravar, → Sebastijan Ryznar, → Mladen Žerdik). Početku razvoja tekstilstva u Hrvatskoj pridonijele su i neke druge struke, ponajprije strojarstvo i agronomija, obrazujući prve inženjere u tome polju (→ Marko Boncelj).

Neposredno nakon II. svj. rata M. Krajčinović objavio je prve knjige iz polja tekstilne tehnologije (Tehnologija bojadisanja i analiza boja, 1947; Organska kemijska tehnologija tekstilnih vlakana, 1951), a na Tehničkome fakultetu pokrenuti su prvi izborni kolegiji iz tekstilstva (Odabrana poglavlja iz kemije sintetičkih vlakana i Vježbe iz bojadisarstva kod M. Krajinovića, Tehnologija tekstilnih proizvoda kod M. Žerdika).

Uz potporu Saveza inženjera i tehničara tekstilaca Hrvatske (→ Hrvatski inženjerski savez tekstilaca) M. Žerdik je 1960. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu osnovao Zavod za poznavanje i ispitivanje tekstila i Zavod za kemiju i kemijsku tehnologiju tekstila, te organizirao studij tekstilstva na višim programima (od petoga semestra nadalje), jer su prva četiri semestra studija bila zajednička za sve studije na Fakultetu. Nakon osam semestara studija studenti su dobivali titulu diplomiranoga inženjera Kemijsko-tehnološkoga odjela Tekstilno-tehnološkoga smjera. Istodobno osnovan Tekstilno-mehanički studij pri Strojarsko-brodograđevnome fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; sv. 1) u Zagrebu, već je iste godine bio ukinut.

Sve izraženije potrebe tekstilne industrije, a posebice iskustva desetogodišnjega djelovanja tekstilnih programa na Tehnološkome fakultetu, potaknuli su osnivanje posebnoga studija tekstilnoga inženjerstva na Tehnološkome fakultetu 1971. Studij je bio organiziran u dva smjera – Tekstilno-kemijsko-inženjerskom te Tekstilno-mehaničko-inženjerskom, koji je imao dva usmjerenja – opće tekstilno-tehničko i konfekcijsko-trikotažno. Trajao je deset semestara, a u peti su se semestar (uz polaganje određenih razlika) mogli upisati i diplomirani studenti viših tekstilnih i konfekcijskih škola. Tako ustrojen studij izazvao je veliko zanimanje studenata iz cijele Hrvatske, pa se zbog toga primjerice nastava organizirala izdvojeno u Varaždinu za studente te regije. Prvim voditeljem studija imenovan je → Ivo Soljačić.

Osnivanje OOUR-a na Tehnološkome fakultetu omogućilo je 1974. prerastanje tekstilnoga studija u OOUR Tekstilno inženjerstvo. Za prvoga direktora izabran je M. Žerdik, no zbog njegove bolesti iste je godine to postao I. Soljačić. Istodobno se uređivala zgrada u današnjem Prilazu baruna Filipovića, te su u nju premješteni studiji tekstilno-mehaničke i odjevne tehnologije. U tom razdoblju započeo je i prvi poslijediplomski studij tekstilnoga inženjerstva.

Godine 1978. u OOUR Tekstilno inženjerstvo prešao je veći broj nastavnika i znanstvenika iz drugih OOUR-a Tehnološkoga fakulteta, čime su bili stečeni svi uvjeti za dobivanje statusa samostalne znanstvene organizacije. Nastavio je djelovati pod novim nazivom OOUR Institut za tekstil i odjeću, organizirajući osmosemestralnu nastavu u tri smjera: Tekstilno-kemijskom, Tekstilno-mehaničkom i Tekstilno-odjevnom. Za direktora reorganizirane institucije izabran je → Blaž Knez. U OOUR Institut za tekstil i odjeću 1983. integrirane su Viša škola za tekstil i odjeću iz Zagreba, Viša tekstilna tehnička škola iz Varaždina i Viša tehnička tekstilna škola iz Duge Rese (osnovana 1961). Institut je udruživanjem dobio još jednu djelatnost – dizajn tekstila i odjeće. Godine 1985. utemeljen je studij s četiri smjera: Tekstilno-mehanički, Tekstilno-oplemenjivački, Odjevni te Projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće. Nastava na sveučilišnome studiju trajala je devet semestara, a na stručnome studiju pet semestara.

Organizacijska zaokruženost Instituta za tekstil i odjeću i Instituta kemijskoga inženjerstva Tehnološkoga fakulteta, dovoljan broj nastavnika i znanstvenika u svakom od instituta te postojanje odvojenih znanstvenih polja (znanstveno polje tekstilna tehnologija utemeljeno je 1990) omogućili su daljnju reorganizaciju, kojom je 1991. osnovan samostalni Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Velik doprinos organizaciji dali su prvi direktor Fakulteta Nikola Vuljanić te prvi dekan → Boris Karaman. Godine 1993/94. izrađen je novi nastavni plan i program sveučilišnoga studija s dva smjera, Procesnim te smjerom Dizajn i projektiranje tekstila i odjeće. Poslijediplomski studij tekstilnoga inženjerstva kao samostalni studij utemeljen je 1995.

Dekani Tekstilno-tehnološkoga fakulteta

Boris Karaman 1991–95.

Ivo Soljačić 1995–98.

Drago Katović 1998–2002.

Dubravko Rogale 2002–06.

Darko Ujević 2006–12.

Sandra Bischof 2012–18.

Gordana Pavlović 2018–20.

Anica Hursa Šajatović od 2021.

Ustrojstvo i znanstvenoistraživački rad

Temeljne su ustrojbene jedinice Fakulteta sedam zavoda, Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC), Centar za transfer tehnologija i modni dizajn (CTD), Studijska jedinica Varaždin, Knjižnica, Tajništvo i Financijska služba.

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju pod današnjim imenom djeluje od 2018. Sljednik je Zavoda za kemiju i kemijsku tehnologiju tekstila i Zavoda za poznavanje i ispitivanje tekstila, osnovanih 1960. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta. Od tih je dvaju zavoda zaživio samo jedan, koji je od 1963. nastavio djelovati pod nazivom Zavod za tekstilno-kemijsku tehnologiju. Za pokretanje Zavoda zaslužan je M. Žerdik i njegova prva suradnica → Dubravka Raffaelli, a za njegov daljnji razvoj I. Soljačić. Osnivanjem Tekstilno-tehnološkoga fakulteta 1991. Zavod je promijenio naziv u Zavod za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala. Implementacijom Bolonjskoga sustava i osuvremenjivanjem Fakulteta, iz tog su Zavoda 2005. osnovana tri nova od kojih svaki ima uže djelovanje, a novonastali Zavod za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju nastavlja djelatnost prijašnjega. Znanstvena i stručna djelatnost današnjega Zavoda temelji se na predobradbi tekstila, površinskoj modifikaciji tekstila, međupovršinskim pojavama, bojenju, tisku, funkcionalnom oplemenjivanju, njezi tekstila, ekološki prihvatljivim sredstvima i procesima i dr.

Zavod za odjevnu tehnologiju osnovan je 1978. u okviru OOUR-a Tekstilno inženjerstvo Tehnološkoga fakulteta, a njegovim osnivačem bio je B. Knez. Svojim istraživanjima, inovacijama i patentima Zavod pridonosi području koje je sadržajno vezano uz razvoj konvencionalne i inteligentne odjeće, primjenu suvremenih visokotehnoloških tehnika spajanja dijelova odjeće metodom toplinskoga spajanja kondukcijom i konvekcijom, ultrazvučne i visokofrekventne tehnike te ispitivanja konstrukcijskih i toplinskih svojstava odjeće. Djelatnost Zavoda vezana je također uz razvoj i primjenu metoda antropometrijskih mjerenja i analize tijela primjenom konvencionalnih mjernih tehnika i 3D skenera tijela, novih metoda računalnoga konstruiranja i modeliranja odjeće, računalnoga projektiranja i 3D simulacije odjeće te razvoja funkcionalnih odjevnih predmeta specijalne namjene i prema individualnim antropometrijskim karakteristikama tijela, kao i cjelovite implementacije računalnih CAD/CAM tehnologija u uvjetima globalne proizvodnje i prodaje odjeće.

Laboratorij za procesne parametre

Laboratorij za računalno konstruiranje odjeće

Zavod za dizajn tekstila i odjeće osnovan je 1983., nakon integracije viših tekstilnih škola iz Zagreba, Duge Rese i Varaždina u Institut za tekstil i odjeću, a njegovom prvom voditeljicom bila je → Zlatka Mencl-Bajs. Temeljna je orijentacija Zavoda interdisciplinarno povezivanje teorije mode i modnoga dizajna s razvojem suvremenih tehnologija u tekstilu i modi. Uz nastavnu djelatnost, jedna od značajnih inicijativa afirmacije hrvatskih modnih dizajnera bio je Modni ormar, strukovno natjecanje u Hrvatskoj, koje je 2005. utemeljila i do 2015. vodila → Nina Režek-Wilson.

Zavod za projektiranje i menadžment tekstila pod tim nazivom djeluje od 2005., a nastavlja tradiciju Zavoda za tekstilno-mehaničku tehnologiju, osnovanoga 1978. pod vodstvom → Vladimira Oreškovića, u okviru kojega se organizirao nastavni, znanstveni i stručni rad vezan uz kolegije i discipline Tekstilno-mehaničkoga smjera. Djelatnost današnjega Zavoda obuhvaća organizaciju i izvođenje nastave u području projektiranja i proizvodnje pređa, tkanina, pletiva, tehničkoga i netkanoga tekstila, što kontinuirano osuvremenjuje sukladno novitetima i trendovima međunarodnog tržišta. Uz to omogućuje studentima i stjecanje znanja iz upravljanja i poslovanja koja ih osposobljuju za preuzimanje rukovodećih uloga.

Laboratorij za inženjersko projektiranje

Studio za inženjersko projektiranje i dizajniranje pređa, tkanina, pletiva, tehničkog i netkanoga tekstila

Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila kao ustrojbena jedinica Tekstilno-tehnološkoga fakulteta djeluje od 2005., kada se dijelom djelatnosti izdvojio iz Zavoda za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala. Prva predstojnica bila je Emira Pezelj. Djelatnost Zavoda vezana je uz širok spektar materijala s vlaknima kao temeljnom komponentom – od modernih tekstilija za konvencionalnu primjenu i zaštitnu odjeću, visokozahtjevnih tehničkih materijala kakvi se danas rabe u tehnici, industriji, građevinarstvu, vrhunskom sportu i ekologiji do sofisticiranih i pametnih materijala za područje medicine i posebne namjene. U Zavodu se također provode istraživanja u svrhu kontrole i osiguranja kvalitete, razvoja novih proizvoda, ekspertiza i istraživanja za potrebe vanjskih naručitelja koji se bave proizvodnjom, preradbom, prodajom i primjenom tekstilnih materijala i proizvoda.

Laboratorij za fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila

Laboratorij za vlakna

Zavod za primijenjenu kemiju utemeljen je 2005. pri reorganizaciji Tekstilno-tehnološkoga fakulteta, kada se odvojio od Zavoda za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala. Prvi predstojnik bio je Ante Nagl. Današnji Zavod sljednik je tradicije nekadašnjih zavoda za opću i anorgansku, analitičku, organsku i fizikalnu kemiju Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu. U nastavne programe kolegija koji se izvode unutar Zavoda uključeni su mnogi programi kojima studenti stječu spoznaje o osnovnim zakonitostima iz područja kemije s primjenom na tekstilnu znanost i tehnologiju.

Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti osnovan je 2005. radi okupljanja nastavnika koji predaju temeljne, prirodne i tehničke znanosti, a prvi predstojnik bio je → Josip Pečarić (sv. 4). Širok spektar znanstvenih interesa članova Zavoda obuhvaća područja kao što su matematička analiza, fizika čvrstog stanja, kvantna fizika, energetika, tehnička termodinamika, gospodarenje energijom u industriji, novi i obnovljivi izvori energije, primijenjena biomehanika i ergonomija, primjene netkanoga tekstila na akustičko oblikovanje prostora, numeričke metode mehanike u primjeni na probleme tekstila i tehnologije tekstila i odjeće, elektroispredanje i elektroispredeni materijali s primjenom u biomedicini i odjeći specijalne namjene, evolucijski algoritmi i strojno učenje te njihova primjena.

Znanstveno-istraživački centar za tekstil (Textile Science Research Center – TSRC) osnovan je 2008. u svrhu poticanja, koordinacije i kontinuiranoga razvoja znanstvenoistraživačkoga i umjetničkoistraživačkoga rada na Fakultetu, te njegovo povezivanje s drugim međunarodnim i domaćim znanstvenim institucijama i industrijom.

Centar za transfer tehnologija i modni dizajn (CTD) osnovan je 2004. radi prijenosa novih znanja i sofisticiranih znanstvenih metoda ispitivanja Fakulteta za rješavanje različitih (razvojnih, proizvodnih i tehnoloških) problema koji se javljaju u proizvodnim pogonima tekstilnoga i odjevnoga gospodarstva i svim drugim službama koje ga opskrbljuju, kao i za potrebe drugih korisnika.

Studijski programi

Usklađivanjem studijskih programa s Bolonjskim procesom na Fakultetu su od 2005. organizirani preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji. Trogodišnji sveučilišni preddiplomski studij odvija se u dva programa, odnosno studija Tekstilne tehnologije i inženjerstva (sa smjerovima Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija, Odjevno inženjerstvo, Industrijski dizajn tekstila i odjeće) i Tekstilnoga i modnog dizajna (sa smjerovima Dizajn tekstila i Modni dizajn). Dvogodišnji ciklus sveučilišnoga diplomskog obrazovanja također nudi studije Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (sa smjerovima Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija, Odjevno inženjerstvo, Industrijski dizajn tekstila i Industrijski dizajn odjeće) te Tekstilni i modni dizajn (sa smjerovima Dizajn tekstila, Modni dizajn, Kostimografija i Teorija i kultura mode). Fakultet organizira i preddiplomski stručni studij u okviru Studijske jedinice Varaždin, sljednice Više tekstilne tehničke škole u Varaždinu koja je 1983. integrirana u Institut za tekstil i odjeću Tehnološkoga fakulteta. Trogodišnji studij Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija organiziran je u četiri smjera: Odjevna tehnologija, Tekstilna tehnologija (kemijska i mehanička), Dizajn obuće i Obućarska tehnologija. Trogodišnji poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i tehnologija temelji se na istraživanjima iz područja tekstilno-mehaničkoga inženjerstva, znanosti o materijalima, tekstilne kemije i tehnologije, te odjevne tehnologije. Program obrazuje doktorande za rad u istraživačkim institucijama, institucijama s parcijalnim udjelom istraživačke djelatnosti, javnome sektoru i gospodarstvu.

Suradnja sa širom zajednicom

Fakultet surađuje s mnogobrojnim institucijama visokog obrazovanja u polju tekstilne tehnologije i modnoga dizajna u Europi i izvan nje, te je član više međunarodnih organizacija tekstilne i srodnih struka: AUTEX (Association of Universities for Textiles), BASTE (Balkan Society of Textile Engineers), DAAAM International (The Danube Adria Association for Automation & Mannufacturing), The Textile Institute, IFKT (International Federation of Knitting Technologists), SDC (The Society of Dyers and Colourist), AIC (International Colour Association) i ICTC (International Technical Committee for Textile Care).

Kadar

Značajan doprinos znanstvenomu, stručnom i nastavnom razvoju Fakulteta dali su mnogi istaknuti profesori. J. Pečarić redoviti je član → Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (sv. 4), a velik je doprinos i članova → Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (sv. 4), → Maje Andrassy, → Ružice Čunko, → Zvonka Dragčevića, → Ane Marije Grancarić, → Drage Katovića, Vladimira Oreškovića, → Đurđice Parac-Osterman, → Željka Penave, → Dubravka Rogalea, Ive Soljačića, → Darka Ujevića i → Edite Vujasinović.

Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu dodijeljeno je Z. Dragčeviću, D. Katoviću, I. Soljačiću, a professor emerita A. M. Grancarić i Đ. Parac-Osterman. I. Soljačić, J. Pečarić i D. Katović dobitnici su godišnje državne nagrade za znanost.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001.

50 godina Tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu i 20 godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Zagreb, 2011.